Kan svenska lärosäten lära något av Stanford och Berkeley?

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) Utbildningskommission är ett flerårigt forskningsprogram som fokuserar på hur Sverige kan stärkas som kunskapsnation. Rapporten ”Utbildning, forskning, samverkan” (Arthur Bienenstock, Sylvia Schwaag Serger, Mats Benner och Anne Lidgård) är ett led i detta program. Rapportens underrubrik ställer frågan: Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? Mycket, svarar rapportförfattarna och anger ett antal rekommendationer som skulle göra att svenska universitet och högskolor skulle röra sig i riktning mot dessa högprestigeuniversitet. Till rekommendationerna hör att alltid rekrytera akademisk personal genom internationell utlysning och införa tydliga karriärvägar för lärare som kombinerar framstående forskning med högskvalitativ undervisning liksom att öka antalet ”gränsgångare” i högskolesystemet, det vill säga personer som rör sig mellan olika samhällssektorer. Vidare framhålls vikten av att på allvar koppla samman forskning och utbildning genom att all akademisk personal utför både forskning och undervisning (utan att tycka att det ena är finare än det andra). Dessutom efterlyses ett starkt och visionärt akademiskt ledarskap på alla nivåer.

Det är väl ganska klart att det inte bara går att överföra vad som karakteriserarar framstående universitet i USA och applicera det på det svenska högskolesystemet eftersom universitetskulturerna är så pass olika. Tänk bara på finansieringssystem, studentrekrytering, tekniköverföring och akademins integration i det övriga samhället (bland annat genom alumner). Sen verkar Stanford och Berkeley också värna om allmän utbildning à la the liberal art model på ett sätt som sällan ses i Sverige.

Skillnaderna till trots, kan kanske ändå väl valda delar av rapportens rekommendationer sporra utvecklingen bland svenska lärosäten. I och med att det finns en högre grad av autonomi än tidigare har förutsättningarna till förändring inte varit bättre. Förändringsbenägenheten kan bli avgörande i en allt mer globaliserad värld.