Forskarutbildning i fokus

Den 27:e februari var en späckad dag för dem som sysslar med pågående interna utvärdering av Malmö högskolas forskarutbildning (se utvärderingens hemsida). Den första rapporten, den för Fakulteten för hälsa och samhälle är nu klar. Rekommendationerna i den kommer att diskuteras i Forskningsberedningen. Hearingarna med Odontologiska fakulteten är också avklarade och utvärderingsgruppen ägnade en del av förmiddagen åt att samla upp erfarenheterna av dessa hearings. Det är meningen att utvärderingsgruppens ordförande för utvärderingen av odontologernas forskarutbildning, Susanna Hedenborg, ska presentera resultat och rekommendationer på nästkommande möte i Forskningsberedningen.

Det nya utskottet för forskarutbildning, som lyder under Forskningsberedningen, hade sitt första möte. Utskottet är specialiserat på frågor rörande forskarutbildningen och dess kvalitetsutveckling. Det består av fakulteternas studierektorer för utbildning på forskarnivå, doktorand samt representant från Utbildningsberedningen. Utskottet leds av Forskningsberedningens vice ordförande, Bo Petersson. Planerna för vårens arbete diskuterades. Särskilt angeläget är en översyn av de högskolegemensamma forskarutbildningskurserna (som Patricia Staaf och Christina Lindh vid Centrum för akademiskt lärarskap berättade om) samt kommande examensordning för utbildning på forskarnivå.

Efter lunch presenterade Ola Holmström vid avdelningen för kvalitet och utvärdering vid Lunds universitet en utvärdering av forskarutbildningen vid Lunds universitet som bland annat satte perspektiv på Malmö högskolas pågående utvärdering. Utvärderingen i Lund byggde – till skillnad från vår egen – på en enkätundersökning som inte bara hade gått ut till doktorander, utan också till handledare och alumner. Till sakerna som särskilt diskuterades hörde skillnaden mellan kvinnliga och manliga doktoranders enkätsvar och betydelsen av att kommunicera de (nu lite dolda) generiska färdigheter som doktoranden förvärvar under utbildningen. En problematisering gjordes också beträffande externfinansierade avhandlingsprojekt där utbildningens kreativa inslag och träning av förmågan att bedriva självständig forskning kan riskeras att beskäras vid felhantering.

Dagen avslutades med en ”kick-off” för utvärderingen av forskarutbildningen vid Fakulteten för lärande och samhälle. Fem ämnen är under luppen och varje ämne har en självvärderingsgrupp (namnet på sammankallande i respektive självvärderingsgrupp står inom parentes) enligt: historia och historiedidaktik (Mats Greiff); idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora (Johan Norberg); naturvetenskapernas och matematikens didaktik (Malin Ideland); pedagogik (Claes Nilholm); svenska med didaktisk inriktning (Magnus Persson). Under mötet diskuterades bland annat självvärderingens disposition och vad som ska åstadkommas under våren. Per Jönsson kommer att leda utvärderingsgruppen under denna etapp och rapporten beräknas vara klar innan sommaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *