Malmö högskola har bra utväxling på forskningsanslaget

I den förra bloggen kunde du läsa om att Malmö högskolas forskningsår 2012 hade gått bättre än föregående år. Men egentligen är det först vid jämförelse med andra lärosäten som den egna utvecklingen sätts in i ett större perspektiv. En sådan benchmarking (läs hela rapporten) visar hur Malmö högskola forskningsmässigt står sig i den nationella konkurrensen. Fokus för benchmarkingen ligger på kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar (det senare i form av bibliometriskt index) som används i (om)fördelning av basanslaget för forskning och forskarutbildning i Sverige. Benchmarkingen visar att forskningen – mätt på detta enkla sätt – vid Malmö högskola utvecklas väl, även jämfört med andra lärosäten.

Malmö högskola placerar sig på 18:e plats respektive 17:e plats (av 28) av landets lärosäten för externa medel respektive vetenskaplig produktion och citeringar. För den sistnämnda indikatorn är det en förbättring med en position jämfört med 2012. Positionen för externa medel är den samma som tidigare, men avståndet till framförvarande lärosäten har minskat betydligt. Utfallet av Malmö högskolas indikatorer för kvalitet har under den fyraårsperiod som resursfördelningssystemet varit aktivt, ökat betydligt mer än genomsnittet för de lärosäten som benchmarkingen omfattar.

När hänsyn tas till hur effektivt landets lärosäten presterar i förhållande basanslagets storlek, förbättras Malmö högskolas ovan nämnda positioner med plus sex steg (externa medel) respektive plus tre steg (publikationer). I den sammanvägda rankingen för effektivitet att generera externa medel och publikationer finns numera Malmö högskola på 11:e plats, en förbättring med tre positioner sedan förra benchmarkingen och åtta sedan 2009. Det visar att Malmö högskola har under de senaste åren stadigt förbättrat utväxlingen på sitt statliga baslanslag för forskning.