Ny intern resursfördelningsmodell för basanslaget för forskning och forskarutbildning

Den interna fördelningen av Malmö högskolas forskningsanslag ser annorlunda ut när fördelningen av medel för 2013 görs (Dnr Mahr 20/2012/319) jämfört med när den gjordes tidigare. Under den forskningsstrategiska perioden 2009–2012 öronmärktes resurser till åtta utpekade profiler, bland annat för att alla forskarutbilningar som vi bedriver i egen regi ska ha tillräcklig basfinansiering. Från och med fördelningen inför 2013, knyts istället tilldelningen till faktiska prestationer.

Malmö högskolas basanslag för forskning är cirka 105 miljoner kronor (2013). Fyra femtedelar tilldelas fakulteterna genom fyra fördelningsnycklar (se nedan) och resterande 20 % anvisas övervägande till högskolans forskningscentrum. Dessutom finns en resurs för att (för sista året) stödja finansieringen av forskningstiden för de lektorer som blivit befordrade till professor samt för att rektor ska ha möjlighet till vissa strategiska beslut.

Det betyder att drygt 80 miljoner kronor fördelas till fakulteterna enligt:

1. Basfinansiering (2017 ska den vara lika stor för alla fakulteter och fram tills dess en övergång som succesivt tar minskad hänsyn till hur stort fakultetens anslag var 2012);

2. Aktivitet inom utbildning på forskarnivå (helårsekvivalenter för de doktorander som är antagna till sådan forskarutbildning där Malmö högskola examinerar – 2013: vt 2011 och ht 2011 enligt Ladok, sedan två års medelvärde);

3. Externa medel för forskning (bidrags- och uppdragsintäkter – bakåtblickande treårsmedelvärde);

4. Publikationer (bibliometriskt index, det vill säga den nationella kvalitetsindikatorn vetenskaplig produktion och citeringar)

Graden av omfördelning kommer att skruvas upp enligt följande schema för viktningen (%) av fördelningsnycklarna:

År

Basanslag

Doktorander

Externa medel

Bibliometri

Anslag 2012

2013

4

6

6

4

80

2014

8

12

12

8

60

2015

12

18

18

12

40

2016

16

24

24

16

20

2017

20

30

30

20

0

Tjugo miljoner kronor av utbildningsanslaget viks för strategisk kompetensutveckling för lärare. Dessa pengar delas ut i proportion till hur många helårsekvivalenter fakultetens anställda professorer och lektorer motsvarar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *