Koll på senaste nytt?

Så här på sluttampen innan sommaren drar igång på allvar, tog Malmö högskola en del beslut som rör vår forskning och forskarutbildning och som kan vara bra att ha koll på:

  • I juni tog högskolestyrelsen beslut om att inrätta en doktorandkår vid Malmö högskola. Kårens officiella namn är Malmö doktorandkår och den kommer bli en tydlig och kontinuerlig diskussionspartner i kvalitetsutvecklingen av vår forskarutbildning. Vi hälsar dem välkomna!;
  • Rektor inrättade ämnena nummer 14 och 15 på forskarnivå: Internationell migration och etniska relationer samt Urbana studier (beslut). Dessa två nya ämnen sorterar under Kultur och samhälle och ingår i det område för forskarutbildning som Högskoleverket senast beviljade Malmö högskola examenstillstånd för – Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA);
  • En ny centrumbildning – Centrum för Akademiskt lärande – inrättades med Lärande och samhälle som värdfakultet. Centrum för Akademiskt lärande kommer bland annat bli ansvarigt för drift och utveckling av de högskolegemensamma forskarutbildningskurserna och utbildningen för handledare på forskarnivå (se beslutet);
  • Nya regler gäller för rektors undertecknande av ansökningar om externa medel. Enbart ansökningar som har en total projektbudget på minst 15 miljoner kronor behöver hädanefter undertecknas av rektor såvida finansiären inte kräver rektors underskrift. Övriga ansökningar hanteras av respektive fakultet enligt en särskild checklista. (Checklistan hittas till exempel på vår hemsida för medarbetare, under funktioner och tjänster: “blanketter”.)

Den 1 juli tillrädde Hans Lindquist, Kultur och samhälles förre dekanus, den nya positionen som vicerektor för forskning och forskarutbildning. Det betyder bland annat att han till hösten tar över ordförandeskapet i Forum och forskning efter rektor.

Tills nästa gång: Glad sommar!