Uppföljning av forskningen 2011

Det är dags att sammanfatta den mer detaljerade redovisningen av hur Malmö högskolas forskning och forskarutbildning har gått under 2011; om du vill ha all information: se den fullständiga rapporten. Vissa resultat presenterades tidigare i vår (se bloggen från den 13 mars) som visade att såväl intäkter, publikationer, antalet professorer och examina i forskarutbildningen har ökat i jämförelse med 2010. Malmö högskolas forskning går med andra ord framåt.

En mer detaljerad bild över det som mätts visar de tre ledande fakulteterna för följande mätvariabler:

  • Forskningsvolym (antalet personår som läggs ner på forskning) 1. LS (85); 2. OD (67); 3. KS (48)
  • Internationella artiklar i peer-review granskade tidskrifter: 1. HS (97); 2. OD (90); 3. LS (30)
  • Antal aktiva doktorander: 1. LS (74); 2. OD (49); 3. HS (45)
  • Forskningsintäkter (bidrag och uppdrag, miljoner kronor): 1. LS (34); 2. HS (25); 3. KS (19)
  • In kind-finansiering (uppskattning, miljoner kronor). 1. LS (14); 2. OD (7); HS (4)

rapporten går det också att läsa att medarbetarna har dragit in över 100 miljoner nya forskningskronor till Malmö högskola under 2011 och att det sammanlagda beloppet för de beviljade och obeviljade ansökningarna motsvarar minst 700 miljoner kronor. Ett imponerande ansökningsarbete således!

Den planerade högskolegemensamma servicefunktionen för stöd i ansökningsarbetet kan öka såväl antalet ansökningar som deras träffprocent. Eftersom Malmö högskola inte kan räkna med några stora förstärkningar av det statliga forskningsanslaget, kommer vår förmåga att attrahera externa medel bli helt avgörande för den planerade expansionen av forskning och utbildning på forskarnivå.