Administrativt stöd IMP@TS

Från och med måndag 25/1 bistår kansliet (Malin Idvall och Susanne Lundborg) med stöd inom nedanstående område. Malin och Susanne arbetar tillsammans men knyts till specifika institutioner. För IMP gäller att i första hand kontakta SUSANNE LUNDBORG

ALLMÄNT STÖD

 • Nyanställda (dator, kort, telefon, introduktion m.m.)
 • Arvodeshantering
 • Fakturor/reseräkningar (lokalt komplement till ek.assistent/Roswitha)
 • Uppdatering av hemsidor (adm. information, doktorandutb, forskarsidor, forskarnavet m.m.)
 • Allmän kontakt i administrativa spörsmål (chefer och medarbetare)

FORSKNINGSSTÖD

 • FO-Ladok (antagning, poängregistrering m.m.)
 • Administrativt stöd för doktorandkurser
 • FFN – Handläggning/sekreteraruppgifter (Susanne stödjer både KS och TS)
 • Andra sekreteraruppdrag (Advisory Board, HK m.m.)
 • Seminarium (anmälningar, marknadsföring etc.)
 • Allmän FO-administration (ex. registrering av FO-ansökningar)

EVENEMANGSSTÖD

 • Koordinator (docentföreläsning, disputation/spikning, årshögtid, workshops, seminarier etc.). Möjlighet till mer omfattande evenemangsstöd får bedömas från fall till fall.
 • Beställningar, t.ex. fika/lunch
 • Bokningar resor/hotell (externa gäster)

Utlysning – Medfinansiering av forskning relaterad till den pågående flyktingmigrationen till Europa

Rektor har avsatt 1 mkr till medfinansiering av forskning relaterad till den pågående flyktingmigrationen till Europa från Nordafrika och Mellanöstern. Fakulteterna inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att erhålla sådan medfinansiering.

Ansökan ställs till Rektor och skickas elektroniskt i ett dokument till registrator med kopia till maria.dahlberg@mah.se senast 160304.

Länk till utlysning;

Utlysning av flyktingmiljonen 160128

Deadline för schemaläggning för VT 2016

En liten påminnelse!

Deadline för schemaläggning är på fredag 23 oktober!
Underlag som kommer in därefter behandlas efter att de som kommit in i tid har schemalagts. Det som händer är att man hamnar efter i prioriteringen och det är inte säkert att man kan få önskade lokaler eller tider enl underlag. Dock är det värt att nämna att ett underlag alltid är ett önskemål och inte en beställning men förutsättningarna blir bättre för de som skickar in i tid  🙂

Detta meddelar centrala lokalbokningen via undertecknad!

Dessutom: Vi har verksamhetslokaler (vi betalar årshyra) som vi bör ha som förstahandsönskemål i Orkanen – E223 Datorsal Mac, F215 Fysik och övningssal samt F309 Kemisal!

Bästa hälsningar/Mats

Pilotprojekt HT15 – Early warning system med samtliga svenskspråkiga program termin 1

Peter Gustafsson har bett mig sprida denna information

TS kommer att delta i ett pilotprojekt under hösten för ett Early warning system med samtliga svenskspråkiga program termin 1. Ett utskick via e-post kommer att göras runt den 2/11 till studenter som i LADOK helt saknar poäng på termin 1, innevarande hösttermin, med hänvisning till Dorota om studenten vill prata om sin studiesituation. Finns det avklarade resultat är det därför bra om de är inrapporterade i LADOK och har hunnit läggas in definitivt före den 2/11, så rätt personer får utskicket. Har ni möjlighet att lyfta det på t ex någon APT eller i annat sammanhang så alla lärare är informerade vore det bra.

Det har uppkommit en del frågor sedan inflyttningen i Niagara kring inlämning av hemtentor och skriftliga inlämningsuppgifter. Studieadministrationen vid GPS har tidigare hanterat det för den delen av verksamheten, vilket är anledningen till att vi på plan 5B har några särskilda postfack för hemtentor bredvid studentdisken. Enligt den information jag har fått har den studieadministrativa personalen som arbetar åt övriga institutioner i huset inte tidigare varit behjälpliga med mottagning av hemtentor/inlämningsuppgifter och det är därför inget vi har planerat eller dimensionerat för. Sannolikt har lärarnas postfack tidigare kunnat användas för detta, men de är nu tyvärr ganska små.

Helst ser vi att man använder elektroniska hjälpmedel och som student skickar sina underlag direkt till rättande lärare via e-post eller It’s Learning, men i den mån det anses nödvändigt med en pappersversion har vi sagt att vi kan hjälpa till med den uppgiften att ta emot sådan inom utbildningsadministrationen tills vidare. I sådana fall kontaktar den enskilde läraren Ingrid Alexandersson med uppgift om vad hemtentan eller motsvarande heter, hur många exemplar som förväntas inkomma, hur lång inlämningsperiod och deadline som gäller, vilken lärare som ska hämta materialet när inlämningsperioden är över samt boka tidpunkt för när det är möjligt att hämta materialet, så utlämnande personal är tillgänglig. Ingrid kommer i möjligaste mån att i varje enskilt ärende märka upp ett låsbart postfack bredvid studentdisken på plan 5B. I dagsläget har vi ett begränsat antal inlämningsfack. Fungerar inlämning under enbart studentdiskens öppettider skulle det också kunna vara ett möjligt inlämningsalternativ att avtala hantering den vägen med Ingrid. Det är viktigt att vi får kännedom om och kan planera ev önskemål om inlämningsmottagning. Studenter som spontant vill lämna inlämningsuppgifter som vi inte är informerade om har vi tyvärr ingen möjlighet att ta emot.

Viktig information angående Prisma – Vetenskapsrådets och Fortes ansöknings- och granskningssystem

OBSERVERA att ALLA ANSÖKNINGAR till VR och Forte måste göras i Prisma!

Allmän information
Forskare som ska söka pengar måste lägga in sina CVn och publikationslistor i systemet. Det måste göras i god tid före sista ansökningsdag då det kan ta tid att få in alla uppgifter i systemet.
I gengäld finns det lagrat för framtida ansökningar. Referenser som ingår i publikationslistor kan antingen skrivas in manuellt eller hämtas in via en sökmotor i Prisma.

Notera att man INTE kan bifoga CV och publikationslistor som Word- eller PDF-dokument i Prisma. Se även till att medverkande forskare har registrerat sig i Prisma och också lagt in sina CVn och publikationslistor.
Medverkande forskare kan bjudas in av huvudsökande i Prisma.

Det är också mycket viktigt att läsa utlysningstexterna noggrant. Vetenskapsrådet kommer att avslå ansökningar som inte följer riktlinjerna!
Observera att i Prisma är det bestämt antal tecken i inmatningsrutorna. Det finns dock inte en inbyggd spärr i Prisma som varnar för att man överskridit maximalt antal tecken, förrän i sista steget när ansökan ska slutregistreras.
Följ utlysningstextens anvisningar.

Forskarservice arrangerar ett informationsmöte den 12 februari dit alla är välkomna att lyssna och ställa frågor!
http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Prisma/

Information om Prisma på Malmö högskolas webbsida finns här med länk vidare till Prismaportalen http://www.mah.se/medarbetare/Intern-forskningsinformation/Forskarservice/PRISMA/

För ansökningar till VR:
Som sökande (projektledare) kan du enbart ha en VR-ansökan, det finns dock inte någon begränsning på antalet ansökningar man kan ha som medverkande forskare.

För ansökningar till Forte:
Det är enbart fullständiga ansökningar som måste signeras, alltså inte skisser!
Notera att det finns vissa problem i ansökningssystemet Prisma. Viktig information finns på Fortes hemsida inom respektive utlysningstext.

Börja mata in CV och publikationslistor i Prisma nu!!!

Stöd till publiceringsavgifter vid Malmö högskola

I maj månad fattades vid högskolan beslut om att BIT under en prövoperiod (1 oktober 2014-31 december 2015) upprättar och administrerar en fond för publiceringsavgifter för forskare vid högskolan.

Idag har ett flertal forskningsfinansiärer krav på att forskningsresultat ska göras öppet tillgängliga och därmed har ett behov av så kallade författarfonder uppstått. Detta beror på att de fritt tillgängliga tidskrifterna ofta har en annan ekonomisk modell för finansiering av utgivningen. De är inte tidskrifter på vilka man kan prenumerera. Modellen för finansiering bygger istället på medlemskap eller sker genom direkt betalning av artikeln när den accepteras för publicering.

Via ett formulär kan Malmö högskolas forskare från och med 1 oktober 2014 ansöka om stöd för betalning av författaravgifter, givet att ett antal kriterier uppfylls. Först-till-kvarn-principen gäller under prövoperioden. En utvärdering kommer sedan att visa om konceptet fungerar eller behöver förändras.

Läs gärna mer här och sprid gärna informationen vidare till dem som berörs: http://www.mah.se/forfattarfond

Vänliga hälsningar

Peter Nilén

Peter Nilén Enhetschef Medier och vetenskaplig publicering Head Information Resources and Scholarly Publishing Bibliotek och IT/Library and IT Services

Forskningsansökningar – samordning och planering

Hoppas att alla på TS haft en härligt sommar och nu är laddade för nya utmaningar. Redan i september är nästa ansökningstillfälle hos VR med flera!

Den 20 augusti kl 12:15-13:00 (E140) har vi ett nytt samordnat planeringsmöte för ansökningar.

Här följer några goda länkar med viktig information och kanske inspiration:

http://www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier/

Vi går igenom följande frågor på mötet:
1) Vilka ansökningstillfällen finns?
2) Vem kommer att söka vad? Uppdatering av matris som finns på Box/ForskningIMP  (och Share(N)/TS/Gemensam/Forskning)
3) Hur ska vi gruppera oss för att få slagkraftiga konstellationer?
4) Kollegial granskning av ansökningar för att förbättra 
kvalitén?
5) Övrigt

Varmt välkomna

Per Jönsson och Mats Persson

Kurs i Lund – inför Horizon 2020

 Welcome to a half-day course on “How to understand Horizon 2020 and write a competitive proposal”

The aim of this course is to train researchers in writing professional and competitive proposals for the Horizon 2020. Impact has become one of the key evaluation criteria in European research proposals. The course will explain the concept of ‘Impact’ and how to express the potential impact of proposals. Course presenter Dr. Sean McCarthy.

Date: Wednesday 7 May 2014

Time: Morning (9:00-12.30)

Location: Edens hörsal, Paradisgatan 5 Lund

Registration through   anmälan länk här!!!  no later than 28 April. 

Organizers: Lunds universitet, SLU, Malmö högskola, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad, Innovationskontor Syd

Contact persons at Research Services, Lund University: anneli.wiklander@fs.lu.se and sophie.hyden_picasso@fs.lu.se

 

APT@IMP hösten 2014

Höstens arbetsplatsträffar APT är inplanerade till

onsdag 27 augusti kl 13:15-16:00
tisdag 30 september kl 8:30-10:30
onsdag 5 november kl 15:00-17:00
onsdag 3 december kl 8:30-10:30

Bra om dessa tider kan beaktas vid schemaläggning.

Välkomna till APT / Mats

IMP Verksamhetsplan 2014

Nu finns IMP Verksamhetsplan, riskanalys och SWOT klara på den gemensamma servern

N:TS/Gemensam/IMP/Verksamhetsplanering

N:TS/IMP/Verksamhetsplanering

Det finns fortfarande möjlighet att göra justeringar och förbättringar i planeringen. Har vi missat något?

Jag vill passa på att tacka för allt engagemang och input från våra workshop och APT m m.

Mats

Examination i högskolan – seminarium

Välkomna till seminarium med information från examination i högskolan!
Torsdag 9 januari kl 10-12 i sal K8U531
I december 2013 hölls ett seminarium Examination i högskolan i Stockholm. Henriette Lucander representerade Malmö högskola och erbjuder nu tillfälle för alla att ta del av intressanta utvecklingsidéer inom området och att diskutera vad och hur det kan tillämpas i verksamheten på Mah – t ex lärande examination, betygskriterier och pedagogik, rättssäker examination, alternativa examinationsformer, skrivförmågans betydelse för examination, självreflektion och studentaktivt lärande.

Varmt välkomna till en pedagogisk start på 2014
Följ gemensamma IMP-aktiviteter på kalendern:
http://outlook.office365.com/owa/calendar/mats.persson@mah.se/IMP/calendar.ics

Mats och Henriette
IMP

 

Julfika med APT – arbetsplatsträff – på IMP

Välkomna – torsdag 19/12 – på julfika med APT inför avslutningen av 2013.

Samling från 14:30 med fika vid fikabordet på B-plan.
Arbetsplatsträff -APT- från 15:00 med dagordning:
1 Information – nyanställningar, rekryteringar, nya forskningsanslag, aktualiteter m m.
2 Övrigt

Därefter allmänt julmingel. (Rundpingis för de som så önskar)

Varmt välkomna

APT@IMP 2013-12-04

Minnesanteckningar från APT arbetsplatsträff 4/12 finns på den gemensamma hårddisken (Share) N:/TS/Gemensam/IMP/APT

Nästa APT@IMP  som är en JULavslutningsAPT äger rum den 19 december kl 15-16. Fika med tillbehör från 14:30 – Varmt välkomna!
Vårens APT är inplanerade till:
 • 5 februari 8:30-10:00
 • 5 mars 15-17
 • 2 april 8:30-10:00
 • 7 maj 15-17
 • 4 juni 8:30-10:00
/Mats

APT@IMP 2013-11-06

Minnesanteckningar från dagens APT arbetsplatsträff finns på den gemensamma hårddisken (Share) N:/TS/Gemensam/IMP/APT
Nästa APT@IMP äger rum den 4 december kl 15-17.
Vårens APT är inplanerade till:
5 februari 8:30-10:00
5 mars 15-17
2 april 8:30-10:00
7 maj 15-17
4 juni 8:30-10:00
/Mats