About

Research Platform for Education and Special Education, RePESE, [rɪ’pi:s], bildades i augusti 2016. Forskningsplattformen är placerad vi Institutionen för Skolutveckling och ledarksap och är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskpliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Oavsett ämne, om du är disputerad forskare, lärare, doktorand eller student vid Malmö högskola är du välkommen att ingå i gruppen. Forskningens fokus är bildning, utbildning och innovativa läroprocesser i syfte att ge nutida och framtida samhällsmedborgare förutsättningar och förmågor att möta och lösa samtida och framtida samhällsutmaningar. Det specifika kunskapsbidraget utgörs av resultat som kan tolkas, förstås och användas i syfte att bidra till samhällsutvecklingen genom att ge medborgarna de förutsättningar som krävs. Forskningen inom miljön har sin grund i utbildningsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik men är även flervetenskaplig, t.ex. genom praxisnära skolforskningsprojekt om ämnesinnehåll på olika utbildningsnivåer. Det innebär att gruppen består av forskare från pedagogik, barndomsvetenskap. specialpedagogik, ämnesdidaktik, statsvetenskap, folkhälsovetenskap m.fl.