Om forskningsfinansiering

Låt oss medan vi väntar på upplösningen av den spännande processen i Göteborg tala lite om forskningsfinansiering!

I Sverige finansieras forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor till ca 60 % av externa medel och bara 40 % av statens direkta basanslag. En betydande del av statsanslagen måste dessutom användas till medfinansiering av de externa bidrag som inte täcker projektens hela kostnad, vilket innebär att vissa forskningsfinansiärer utövar ett stort inflytande över användningen av lärosätenas basanslag (som är avsett för fri forskning).

Detta var ett av de ämnen som diskuterades på årets dialog mellan lärosätena och forskningsfinansiärerna som anordnades av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) i Stockholm i fredags. Den stora andelen externfinansiering leder också till ryckighet och kortsiktighet, vilket i sin tur kan minska möjligheterna till genombrottsforskning.

En annan återkommande tvistefråga är synen på indirekta kostnader (eller overhead). Såväl forskningsfinansiärer som enskilda forskare tenderar till att vilja täcka så lite som möjligt av dessa kostnader (för administration, bibliotek, ledning etcetera), och vill hellre se att alla medel går ”direkt” till forskningen. Problemet är bara att när större delen av forskningsfinansieringen är extern så är de externa bidragen inte bara på marginalen, utan måste också vara med och bidra till den gemensamma infrastrukturen.

För Malmö högskolas del kan det vara värt att notera två saker. För det första att vår externa forskningsfinansiering ligger på cirka 57 %, vilket är i paritet med de stora universiteten. Det är en bra siffra, även om den naturligtvis gärna får stiga ytterligare!

För det andra stiger våra forskningsprestationer mätt i externa medel, publiceringar och citeringar mycket snabbare än för andra lärosäten. Under senare år har en del av de statliga forskningsanslagen omfördelats baserat på dessa faktorer. I den rödgröna budgeten togs denna omfördelning bort utan kommentarer (se tidigare information i Forskningsbloggen 2014-10-27: http://blogg.mah.se/forskningsbloggen/), men i den slutligen antagna alliansbudgeten fanns den med. Utfallet blev att Malmö högskola blev den stora vinnaren: vi fick störst tillskott av samtliga lärosäten i landet, plus nio miljoner kronor.

Framgången i omfördelningen är ett kvitto på att det bedrivs högklassig forskning vid Malmö högskola. Men vi kan inte vila på lagrarna! Förutom att förstärka forskningsmiljöerna på fakulteterna och i våra forskningscentrum måste vi också fortsätta det idoga arbetet med att ansöka om externa medel, gärna till större profiler och miljöer. En viktig hjälp i detta är Forskarservice (http://www.mah.se/medarbetare/Intern-forskningsinformation/Forskarservice/), och jag vill tipsa om några av deras arrangemang den närmaste tiden:

Den 5 februari – Workshop – Hur skriver jag en bra ansökan? http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Workshop—Hur-skriver-jag-en-bra-forskningsansokan/

Den 12 februari – Information om Prisma, Vetenskapsrådets och Fortes gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Prisma/

Hans Lindquist

Chalmers söker ny rektor

Jag har idag efter hörande i en valförsamling, föreslagits som en av två slutkandidater till uppdraget som rektor/vd vid Chalmers. Jag har inte sökt tjänsten, men har under processens gång kontaktats av ett stort antal personer som uppmanat mig att söka eller som nominerat mig. Efter mycket funderande och ganska sent i processen bestämde jag mig för att acceptera nomineringen, kandidera och därmed fullt ut ge mig in i konkurrensen. Mitt beslut att acceptera att bli föreslagen som kandidat har vuxit fram efter hand och känns som ett naturligt steg. Beslut om vem som blir Chalmers nästa rektor kommer såvitt jag förstår att fattas av Chalmers styrelse vid ett möte på onsdag 21/1, dvs redan i denna veckan.

 

Malmö universitet, del 1

Det går bra för Malmö högskola. Vi blir vid varje ny ansökningsperiod till högre utbildning allt mer attraktiva för de sökande. Antalet sökande ökar totalt sett i landet som helhet, men i varje omgång de senaste åren har vår ökning varit större än riksgenomsnittet. Högskolans forskning befinner sig i en snabb utveckling och de sista årens hårda arbete med att utveckla och förstärka forskningen bär nu frukt. I den omfördelning av forskningsanslag som utbildningsdepartementet gör baserat på kvalitetsparametrar (externa anslag respektive bibliometri) är Malmö högskola årets stora vinnare. Inget annat lärosäte vann mer i omfördelningen. Det visar att vi i förhållande till vårt basanslag är mycket starka i att tävla om konkurrensutsatta medel och i att få vetenskapligt genomslag för våra resultat. På samverkansområdet har många nya initiativ tagits och Malmö högskola betraktas som en föregångare.

Tittar man utifrån på vår verksamhet kan man konstatera att vi innehållsmässigt har blivit ett universitet. Vi har fortfarande en stor utmaning i att utbildningen är en så stor andel av vår helhet, men med vårt systematiska byggande av forskning utjämnas denna skillnad gradvis. För att Malmö högskola ska kunna ta nästa steg i utvecklingen behöver våra förutsättningar förändras. Det är min uppfattning att det nu är dags att göra Malmö högskola till ett universitet i det svenska universitets- och högskolelandskapet. Ni kan idag läsa om att Sydsvenskan och City uppfattat vår ambition. Universitetsstatus kombinerad med förstärkningar av forskningsanslaget i paritet med de nya universiteten skulle ge oss förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas kvalitetsmässigt så att vi i framtiden kan ge ännu viktigare bidrag till utvecklingen av ett hållbart samhälle lokalt, regional och nationellt. Det behövs också ytterligare ett universitet i södra Sverige. Söder om en linje från Göteborg till Linköping finns idag endast två universitet trots att en stor del av Sveriges befolkning bor i den delen av Sverige. Ett nytt universitet i Malmö gagnar hela Sverige. Det behövs ett universitet med Malmö högskolas profil, förmåga till samarbete och fokus på breddad rekrytering.

Riksdagen upphävde 2009 den möjlighet som fanns att ansöka om att bli universitet. Den väg vi nu kan gå är att politiskt argumentera för att göra Malmö högskola till Malmö universitet. Vi har inlett det arbetet. Det inkluderar byggandet av lokalt och regionalt politiskt stöd samt påverkansarbete mot riksdagsledamöter, utbildningsutskottet och utbildningsdepartementet. Högskoleledningen har haft ett antal möten med politiska representanter de gångna veckorna och vi kommer fortsätta med detta under de kommande månaderna. Jag återkommer med uppdateringar efter hand som det finns saker att berätta.

För att stärka utvecklingen i Malmö, Skåne och Sverige bör Malmö högskola bli Malmö universitet. Vi är redo att anta utmaningen!