Vi tog det säkra före det osäkra

Under hela hösten har jag sett fram emot den 1 januari då vi äntligen skulle få fira universitetsblivandet. Starten på 2018 blev dock annorlunda än jag hade tänkt mig och vår nya vision och värdegrund fick prövas ordentligt genom en konfrontation med verkligheten.

Vid en första genomläsning av hotet som skickades med e-post blev jag bestört över det mycket obehagliga innehållet och insåg att detta hot måste tas på allvar. Malmö högskola har aldrig tidigare utsatts för denna typ av hot. För två år sedan fick fyra andra svenska lärosäten liknande hotbrev, bland annat Lunds universitet och Örebro universitet.

I torsdags beslutade jag att vi skulle ta det säkra före det osäkra och stänga våra lokaler under måndagen den 8 januari och att medarbetare skulle uppmanas att arbeta hemma den dagen.

Jag förstod att sannolikheten att hotet skulle iscensättas var mycket liten och hoppades därför att polisen i sin förundersökning skulle hinna spåra var e-postmeddelandet kom ifrån innan jag som myndighetschef var tvungen att lämna ut hotbrevet till studenter, medarbetare och massmedia.

Vi var väl medvetna om att en massmedial uppmärksamhet skulle kunna väcka oro hos studenter och medarbetare, vilket vi så långt som möjligt ville undvika.

Även på tisdagen fick vi balansera mellan att vara det öppna universitet vi vill vara och att samtidigt ta ett ansvar för studenters medarbetares säkerhet genom ökade säkerhetsinsatser. Det svåraste beslutet var att tvingas lämna ut det obehagliga hotbrevet. Enligt Strategi 2022 är Malmö universitet grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet.

Det är viktigare än någonsin att universitet runt om i världen värnar mänskliga rättigheter och står upp för de akademiska värdena. Jag hoppas att våra erfarenheter under den senaste veckan kan användas som underlag för fortsatta diskussioner om hur vi genom forskningsbaserad kunskap ska möta framtidens hotbilder och komplexa utmaningar och samtidigt värna det öppna universitetet och samhället.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka krisledningsgruppen för ett mycket väl genomfört arbete, våra studenter för ert tålamod med ombokningar och andra hinder i undervisningen men även alla medarbetare som har visat stor tillit till ledningen och de beslut vi har fattat under de senaste dagarna. Tillsammans kan vi göra skillnad och uppnå visionen:
Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft (Strategi 2022).

Kerstin Tham, rektor

Nytt år, nytt universitet och ny universitetsstrategi

Nu blir det ljusare igen och Malmö högskola har idag 1 januari 2018 blivit Malmö universitet. Julefriden som infunnit sig i min stuga på Bjärehalvön har gett mig tid att fundera över året som gick.

År 2017 var ett intensivt och roligt år med en mängd förberedelser inför universitetsblivandet. Vi är nu förberedda på att inrätta examina på master och forskarnivå, starta ett holdingbolag och ett innovationskontor och våra studenter får en universitetsexamen istället för en högskoleexamen. Framtiden för Malmö universitet ser ljus ut!

Vi sjösätter nu vår universitetsstrategi för de kommande fem åren och som rektor har det varit inspirerande att tillsammans med vår prorektor och en arbetsgrupp, bestående av lektorer och professorer från de fem fakulteterna, utforma vår nya strategi i en bred förankringsprocess. Strategin tar sin utgångpunkt i de akademiska värdena och målet är hög kvalitet i vår utbildning och forskning som bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och i ett internationellt sammanhang. Vi vill vara ett nyskapande, samskapande och gränsöverskridande universitet som är väl integrerat med staden.

Under 2017 har vi förberett de strategiska satsningar på forskning och forskarutbildning som vi kan sjösätta 2018 tack vara det utökade basanslaget för forskning (90 miljoner kronor extra). Professorerna får utökad tid för forskning och våra fem flervetenskapliga forskningscentrum får en utökad basfinansiering. Vi utlyser medel till fyra nya forskningsprogram som adresserar viktiga samhällsutmaningar och rekryterar en mängd nya doktorander inom olika ämnesområden. Under 2018 gör vi även en satsning på cirka 10 lärare som disputerade för högst fem år sedan och som ges möjlighet att utveckla sin forskning på halvtid under året.

Malmö universitet tar ett stort samhällsansvar, framför allt genom att utbilda många olika samhällsprofessioner och under 2019 börjar vi även utbilda framtidens poliser. Genom vår forskning vill vi skapa, sprida och dela ny kunskap som, på kort eller lång sikt, kan bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som globalt men även till en forskningsförankrad utbildning, livslångt lärande och medborgerlig bildning. Vi vill fortsätta att forska tillsammans med andra aktörer inom offentlig, idéburen och privat sektor. Jag är så stolt över all fantastisk utbildning och forskning som redan bedrivs vid vårt lärosäte och som vi nu får möjlighet att vidareutveckla.

Under hela 2018 kommer vi att fira Malmö universitet och visa upp vår verksamhet för alla i vår omgivning. Ett späckat program med seminarier, debatter och andra arrangemang hittas i evenemangskalendern.

Jag hälsar alla god fortsättning på det nya året och varmt välkomna till vårt universitet!

Kerstin Tham
Rektor
Malmö universitet