Så stödjer högskolan flyktingar och migranter

I dag är det internationella flyktingdagen. FN:s generalförsamling beslutade 2000 att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”). Sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingsituationen världen över.

I samband med den internationella flyktingdagen 2012 redovisade UNHCR resultatet av en opinionsundersökning genomförd i 11 länder. Sverige visade sig då vara det land som var mest positivt till att skydda utsatta människor oavsett ursprung och nationalitet – och särskilt om man flytt från krigs- och konfliktområden.

Idag befinner sig 60 miljoner människor på flykt från sina hemländer. Drygt 160 000 individer sökte sin tillflykt till Sverige under förra året – hälften av dessa är barn – varav många utan medföljande vuxen. Samtidigt står Sverige i veckan inför ett riksdagsbeslut som till stor del kan ändra vår grundläggande ställning att vara ett humanitärt föregångsland. Med ett eventuellt beslut om tillfälliga och tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer barns grundläggande rätt att få växa upp med sina familjer äventyras, integrationen att försvåras och även möjligheterna för nyanlända att kunna bidra med kompetenser i svenskt arbetsliv.

Engagemang för människor på flykt
Som lärosäte i Sveriges tredje största stad, som många av flyktingarna anländer till, uppmärksammar vi idag vårt engagemang för människor på flykt. Malmö högskola är genom både studenters och medarbetares aktiva engagemang involverad i ett långsiktigt arbete med flykting- och migrationsfrågor. Under den mest intensiva flyktingtillströmningen i början av september visade Malmö högskolas medarbetare och studenter en vilja att göra skillnad, och gick från ord till handling, genom att omgående starta Malmö University for Refugees. En mångfald av aktiviteter har genomförts. Studenter och medarbetare har till exempel anordnat språk- och kulturcaféer tillsammans med Folkuniversitetet, loppet Run for Diversity för att samla in pengar, en simskola för nyanlända barn, en egen insamling till Röda korset som drog in drygt 100 000 kronor, 50 000 tandborstar från TePe delades ut till flyktingar i Malmö och Europa, den interkulturella mötesplatsen Al-Ándalus startade tillsammans med ABF för att öka kunskapen om Medelhavet och mellanöstern,och olika utställningar, seminarier och föreläsningar har arrangerats om flyktingfrågan.

Validering och kompletterande utbildning
Under hösten blev det än mer påtagligt att högre utbildning spelar en stor roll i människors möjligheter till inkludering och integrering i samhället. Sveriges nationella antagningssystem och valideringsprocesser har utmanats och det blev uppenbart att vi behöver en tydligare process för erkännande och tillvaratagande av individers kompetenser för att bidra till att de snabbt får tillträde till arbetsmarknaden. Inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag registrerades i april i år drygt 3000 individer med eftergymnasial utbildning i södra Sverige. Utbildningsområden som är väl representerade utgörs av juridik, administration, handel, lärare, ingenjörer, lärare, farmaci, medicin och tandvård.

Lärosäten Syd och vi på Malmö högskola kan möta upp och ge kompletterande utbildningar riktade till många av de akademiker som finns i vår region. I maj stod Malmö högskola värd för ett Lärosäten Syd-seminarium om validering och kompletterande utbildning med utblick över hur Sverige i förhållande till övriga länder i Europa hanterar dessa frågor och en kartläggning av de kompletterande utbildningar som lärosätena i södra regionen föreslagit till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under våren presenterades.

Malmö högskola arbetar med att skapa en grundstruktur för valideringsprocesser inom högskolan som ska vara hållbara över tid. Vårt mångåriga arbete med breddad rekrytering och validering ser vi nu kan komma väl till gagn såväl lokalt, regionalt som i det nationella arbetet med att utveckla valideringsprocesser och ta fram relevanta och efterfrågade kompletterande utbildningar.

Studie- och karriärvägledningen inom Malmö högskolas Studentcentrum har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen Malmös Etableringsenhet. Verksamheten drar igång till hösten och innebär att personer som nyligen fått uppehållstillstånd och omfattas av etableringsreformen, i ett tidigare skede och på ett strukturerat sätt erhåller information och vägledning om högskolestudier och validering av tidigare högskoleutbildning.

Under april genomfördes en högskoleövergripande inventering av möjliga praktikantplatser till nyanlända som Malmö högskola skulle kunna erbjuda. Ett 50-tal platser identifierades och nu ska dessa matchas av Arbetsförmedlingen.

Snabbspår för nyanlända
Malmö stad har i samband med flyktingtillströmningen fått en tillökning med omkring 1000 nya barn och ungdomar och har därför ett större lärarbehov än någonsin. Ett snabbspår för 30 nyanlända lärare med utländsk examen startar på arabiska i augusti och pågår i 26 veckor. Liknande pilotprojekt görs vid fem andra svenska lärosäten.

Direkt efter sommaren startar ett samarbete mellan Institutionen för språkstudier och Arbetsförmedlingen då ett snabbspår för samhällsvetare med utländsk examen initialt kommer att rikta sig till cirka 30 individer. Aspirantutbildningen kommer att stå som modell för hur detta snabbspår kommer att genomföras.

Satsning på migrationsforskning
Rektor tillsatte under hösten 2015 särskilda resurser för att stärka migrationsforskning med inriktning mot flyktingar. En omfattande kartläggning av flyktingrelaterad forskning vid Malmö högskola presenterades under våren 2016. Därtill påbörjar sex postdoktorer under hösten 2016 tvååriga forskningsprojekt med anknytning till flyktingsituationen inom vitt skilda områden som digital kommunikation, politiskt beslutsfattande, hälsofrågor och genusaspekter. Samtidigt satsar högskolan ytterligare två miljoner kronor på kortare forskningsprojekt, bland annat gällande språkinlärning och flyktingars upplevelse av sin situation.

Publicerat i Forskning, Malmö, Omvärlden, Reflektioner, Samverkan, Utbildning | Taggat , , , | Lämna en kommentar

Vi behöver bli bättre på följeforskning …

De senaste dagarna har jag funderat mycket på hur Malmö högskola ska kunna nyttiggöra den kunskap i form av modeller och sociala innovationer som har utvecklats vid högskolan.
Varje dag upptäcker jag unika projekt inom både utbildning och forskning som verkligen skulle kunna bidra till att lösa olika samhällsutmaningar och till en bättre värld…

Det finns några gemensamma drag hos de aktiviteter jag spanat in under min sjätte vecka som rektor är att:

  • många projekt bedrivs i samarbete mellan olika aktörer vilket jag skulle vilja kalla för samproduktion (co-production),
  • projekten utgår ofta från ett brukar- eller användarperspektiv och har ett tydligt område för tillämpning (på kort eller lång sikt),
  • aktiviteterna har en tydlig och jämlik värdegrund som utgångspunkt.

Mitt eget ämne är aktivitetsvetenskap. Det gör att jag har lätt att se att projekten ofta handlar om att möjliggöra människors aktivitet och delaktighet i vardagen.
Min dröm i nuläget är att högskolan ska vidareutveckla dessa aktiviteter och projekt till nya paradigm, modeller, produkter och sociala innovationer som sedermera kan spridas och användas av andra. Både inom och utanför akademin.
För att göra det behöver vi i högre grad studera och publicera det vi gör, bland annat genom ”participatory action research” eller följeforskning.

En förutsättning för att vi ska lyckas med detta är att vi kan skapa mer resurser för forskning, exempelvis genom att skapa nära relationer med näringslivet men även genom att få till fler berikande samband mellan utbildning, forskning och samverkan.
Vi behöver också bli bättre på att formulera våra forskningsfrågor så att de på ett tydligt sätt definierar kunskapsgap och relevans för samhället.
En viktig utgångpunkt för vårt arbete är Strategi2020. Det är också detta dokument som utgör grunden för alla dessa karaktärsdrag som jag har upptäckt i min spaning efter fem veckor som rektor.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Malmö högskola är verkligen möjligheternas högskola

Nu har jag haft fyra händelserika veckor på mitt nya uppdrag som rektor – på ett nytt lärosäte. För mig har det under denna första tid gällt att försöka fånga och bevara mina intryck när jag fortfarande kunnat se klart och haft lite ofrånkomlig distans.

Mitt första intryck är att alla medarbetare och studenter jag träffar är trevliga, engagerade och kompetenta.
Det känns som att klimatet är öppet och kreativt, vilket är en viktig förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet och originalitet. Ett varmt och genuint samhällsengagemang genomsyrar all verksamhet, i ord och handling. Det tror jag är unikt för Malmö högskola.

Jag tycker det är intressant att se hur mycket det kollegiala inflytandet betyder för lärare och forskare. Det vi kommer att få anledning att diskutera mer ingående tack vare de två ledningsutredningarna (Utvecklad ledning av universitet och högskolorStärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola).
Jag ser fram emot dessa diskussioner och tror att Malmö högskola kan skapa en bra modell som möjliggör att vi uppnår vår högskoleövergripande vision – att genom utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.
Jag ser fantastiska möjligheter att bedriva flervetenskaplig och utmaningsdriven forskning inom flera unika områden. Här behövs dock en kraftsamling för att vi ska kunna konkurrera om olika typer av forskningsanslag.
Ekonomiska resurser för forskning är en av de viktigaste förutsättningarna för att högskolan ska få en berikande balans mellan forskning och utbildning, och det sin tur ser jag som den viktigaste kvalitetsaspekten för vår verksamhet.
Här måste vi alla hjälpas åt och använda våra kunskaper, erfarenheter och kompetenser på bästa sätt för att uppnå våra mål. Men vi får aldrig äventyra den kreativitet och det engagemang som medarbetare och studenter uttrycker och som är högskolans kapital och konkurrensfördel i jämförelse med många andra lärosäten i Sverige.

Förra veckan deltog jag i ett viktigt nationellt möte på Stockholms universitet arrangerat av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Det hade fokus på hur Sverige ska flytta fram sina positioner inom högre utbildning och forskning. Det talades mycket om vikten av ett berikande samband mellan forskning och utbildning, studentcentrerat lärande och implementeringen av det nya nationella kvalitetssystemet. Alla väntar nu på regeringens beslut.

Vid mitt samtal med vår minister Helene Hellemark Knutsson, i samband med mötet, uttryckte hon vikten av ökad basfinansiering för att vi ska kunna stärka utbildningens kvalitet och forskningsanknytning. Hon lyfte även vikten av breddad rekrytering till högskolan och att skapa nära samarbeten mellan universitet och högskolor för att utforma en hållbar lärarutbildning och, i förlängningen, skola. Hans Rosling var en av huvudtalarna och lyfte som vanligt fram att vi måste utveckla strategier som är baserade på fakta om hur det ser ut i världen. Vi skapar ofta bilder av verkligheten som inte är faktabaserade.

Universitetskansler Harriet Wallberg gjorde en fantastisk insats och måste känna sig mycket nöjd med den värdefulla dialog som uppstod under konferensen. Hon vill verkligen skapa en dialog inom Högsskolesverige,  vilket även uttrycks i förslaget om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem.

Mycket av det som sades på konferensen ligger också helt i linje med hur Malmö högskola arbetar i olika frågor. En mycket intressant konferens och för mig var det en särskilt intressant upplevelse att för första gången i livet bo på hotell i Stockholm…

Publicerat i Reflektioner | Lämna en kommentar

Intensiva höstaktiviteter och varmt välkommen till Kerstin Tham

Denna höst har varit välfylld med en mängd aktiviteter alltifrån ministerbesök och verksamhetsdialoger till festligheter som invigningen av Niagara och årshögtiden vilka båda inföll fredagen den 16 oktober. Invigningen var magnifik och till er alla som planerat och filat in i det sista för genomförandet av detta lyckade och originella arrangemang och till er som sett till att Niagara nu är på plats – ger vi en stor eloge! STORT TACK – det blev många minnesrika klipp i ett lång rött ringlande sidenband ackompanjerat av häftiga trumslag!

Samtliga fakulteter promoverade
Årshögtiden fick för första gången sin högtidliga inramning i Malmö Live konsertsal där Malmö högskolas kör och orkester under ledning av Daniel Hansson verkligen kom till sin rätt. Det är särskilt värt att nämna att i år var det första gången som samtliga fakulteter promoverade doktorer.  Sju namnkunniga hedersdoktorer uppmärksammades för sina lovvärda insatser vilka har haft särskild betydelse för Malmö högskolas utveckling men också för aktivt ställningstagande i den samhällsutveckling som vi tror driver positiv förändring.  Tjugo doktorer efter avlagda prov promoverades, tre nya professorer installerades och många välförtjänta insatser av såväl lärare som studenter uppmärksammades med priser och utmärkelser. En minnesrik akademisk högtid som fortsatte i festsmyckade nyinvigda Niagara!

Vårt mångåriga arbete med breddad rekrytering och inkludering ger resultat och vi välkomnar att en bredd och mångfald av studenter söker sig till Malmö högskolas utbildningar. Det är också glädjande att en stor andel av våra studenter tar ut sina examina både vad gäller yrkesexamina och generella examina. Under hösten har Malmö högskola särskilt efterfrågats att delta i ett antal EU-arrangerade möten om breddad rekrytering och inkludering för genomströmning i syfte att dela med oss av vårt arbetssätt och våra erfarenheter.

Internationalisation at home
I förra veckan deltog jag i en konferens anordnad av IAU (International Association of Universities) med temat Internationalisation of higher education: moving beyond mobility. Där diskuterades särskilt den högre utbildningens roll för att stödja och möjliggöra att FN:s hållbarhetsmål uppnås och vikten av att bredda tillgängligheten till högre utbildning. Begreppet Internationalisation at home som initierades av Malmö högskola är återigen i högsta grad aktuellt och intresset är stort för hur utveckling av pedagogik tillsammans med digitalisering kan ge internationella erfarenheter till fler studenter än de få (ca 2 %) som idag genomför utbyten. Det som lyftes särskilt var behovet av att i alla utbildningar inkludera internationella perspektiv och se över hur lärandemål är kopplade till globalt engagemang och kompetens att verka för global hållbarhet. Här kommer vår internationella handlingsplan som snart ska beslutas att sätta riktningen för hur Malmö högskola fortsätter sitt internationaliseringsarbete.

Jag vill nu också tacka för det goda stöd jag fått av ledningen, medarbetare och studenter under min tid som vikarierande rektor. Det är många beslut som ska fattas och ställningstaganden som ska göras i ledningen men det är alla ni studenters och medarbetares vilja och engagemang som gör att Malmö högskola är det fantastiska lärosäte det faktiskt är – lärosätet som gör skillnad.

Vi vill hälsa dig varmt välkommen Kerstin Tham, som vår nya rektor, och ser fram emot att få fortsätta Malmö högskolas utveckling under ditt ledarskap!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rivstart på ett nytt läsår

Barnsjukdomar och möjligheter i vårt nya hus
Det är säkert många av er som läste artikeln i Sydsvenskan den 5 september, om missnöjet över Niagara bland medarbetare. Artikeln återgav inte korrekt det jag försökte få fram vilket blev missvisande. Inte heller stämde faktauppgifterna om hur utbrett missnöjet är. Vi vet helt enkelt inte omfattningen av missnöjet över Niagara bland er medarbetare. Dock är arbetsmiljön en fråga vi givetvis har arbetat med och framöver kommer fortsätta arbeta med.

Vi har nu varit på plats i Niagara en dryg månad och en rad barnsjukdomar och problem finns givetvis i huset. Jag har full förståelse för att det är krävande. Flera av oss har märkt bekymren med hissarna och att IT ännu inte är i full funktion. På många våningsplan inväntar vi fortfarande de möbler som är beställda. Vi söker också rutiner för bra arbetsformer och för att göra oss hemmastadda i våra nya lokaler. I akademin är det självklart att vi behöver både gemensamma kreativa mötesplatser för kollaborativt arbete, och miljöer i vilka vi effektivt kan tankearbeta och få skrivro. Jag är övertygad om att Niagara kan tillgodose våra behov.

Men detta är en omställningsprocess som kräver både tid, lyhördhet och dialog – och samtidigt ska vi möta och undervisa nya studenter. För att underlätta anpassningen kommer prefekter och Byggnad och service att ha regelbundna husmöten för att göra avstämningar. Jag har full tillförsikt i att vi gör denna omställning så bra som möjligt med gemensamma insatser.

Aktiv handling för mänskliga rättigheter
Uppropet Malmö University for Refugees kickade igång med ett uppstartsmöte förra torsdagen med en överväldigande uppslutning av medarbetare, studenter och människor som alla aktivt vill göra skillnad. (läs artikel i Skånska Dagbladet). Vårt lärosäte har sedan starten 1998 byggt upp särskild kunskap inom migration och mänskliga rättigheter. Vi bedriver utbildningar och är involverade i en rad forskningsprojekt inom dessa ämnen. Som lärosäte kan vi dela med oss av vår flervetenskapliga kompetens och aktivt bidra till att hjälpa människor i nöd och på flykt.

Alla medarbetare, studenter och samarbetspartners kan ta initiativ till olika aktiviteter och insatser inom ramen för vår verksamhet, inom utbildning och forskning. Förslag som har framförts är att erbjuda SFI-undervisning på kvällstid och idrottsklubb på helger. Det finns säkert en mängd idéer som håller på att ta form på olika håll inom högskolan. Kom gärna på mötena som hålls på Kårhuset varje torsdag klockan 12.00. Om du inte kan delta så kan du istället göra ett inlägg med ditt förslag i Facebook-gruppen för uppropet.

Som stor organisation och genom vårt omfattande kontaktnät kan vi också påverka på andra sätt. Malmö högskola har startat en egen insamling för Röda korset till förmån för arbetet med att hjälpa människor på flykt. Vårt mål är att samla in 500 000 kronor innan läsårets slut. Hittills har vi fått in 29 020 kronor.

Gör det du kan – tillsammans gör vi skillnad!

Publicerat i MAH-internt | Lämna en kommentar

Sommarhälsning från vikarierande rektor

Efter en hittills regnig och kall sommar ser det nu äntligen ut som vi ska få njuta av välbehövlig värme och sol ett tag framöver. Förhoppningsvis blir sensommaren och hösten riktigt behagliga.

Med anledning av att vårt mycket uppskattade rektor Stefan Bengtsson redan tillträtt som rektor vid Chalmers kommer Malmö högskola under de närmaste tre månaderna att ha en interim högskoleledning. Från och med den 1 augusti till dess att Kerstin Tham tillträder den 1 november är jag på uppdrag av regeringen tillsatt som vikarierande rektor. Vicerektor för forskning Hans Lindquist har av styrelsen tillsats som vikarierande prorektor under min rektorsperiod. Utbildningsberedningen och till den kopplade ärenden kommer under samma tid att ledas av vice ordförande Andreas Jakobsson, prodekan vid fakulteten för Teknik och samhälle.

Under augusti fylls vår vackra byggnad Niagara successivt med förväntansfulla medarbetare och studenter, och som vid alla större förändringar kommer det troligen att behövas ett stort mått av tålamod innan alla känner sig hemma. Högskoleledningen och delar av gemensamt verksamhetsstöd träffar ni högst upp på 12e våningen i Niagara. Vi har förberett oss för att testa flexibla arbetssätt baserat på variationer i arbetsuppgifter och olika former för möten, vilket vi hoppas ska bidra till att öka kreativiteten och inspirera till nya interaktioner mellan människor i olika funktioner.

Inför terminsstart är en hektisk tid som är fullt inbokad med aktiviteter och planeringsmöten i hela vår verksamhet. Passar på att här informera om datum för de närmast inplanerade högskoleövergripande mötena:

11 – 12 augusti
Högskoleledningen (rektorer och förvaltningschef)

17 augusti
Referensgruppen för virtuell lärandemiljö (VLM)

24 – 25 augusti
Ledningsgruppen (dekaner, bibliotekschef, förvaltningschef, studentrepresentanter och rektorer)

1 september
Chefsmöte (akademiska och administrativa chefer)

7 – 8 september
Utbildningsberedningen

Återkommer inom kort med färsk antagningsinformation!

Allt gott
Cecilia

Publicerat i MAH-internt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Anna Jobér – gästbloggare på rektorsbloggen

”Så mycket folk”, ”Som Kiviks marknad”, ”Så mycket att gå på att man inte vet vad man ska välja”, ”Ett folkhav”

Ja det var några av de uttryck som jag hört om Almedalen innan jag begav mig dit för att medverka i ett författarsamtal med Natur & Kultur med anledning av en ny utgiven bok, Social klass i skolan. Jag har levt och bott i Beijing i några år och jag hade liksom tänkt mig att det kanske var något i stil med detta flöde av människor som jag fann på Beijings gator. Trängsel, tempo och värme!

Ja varmt har det varit, men trängsel och tempo? Nej. Almedalen är inte mycket folk. Nu är det visserligen inte valår och det märks på antalet besökare. Evenemangen är historiskt sett fler än någonsin, men folkhav? Nej, utifrån mitt perspektiv var det lugnt!

Men vad vill jag säga med detta? Jo att allt är relativt. För mig som uppskattar Beijings tempo och trängsel så är Almedalen en lugn plats. Men för någon annan är Almedalen stressande, intensiv och utmanande.

Med andra ord – vår bakgrund och våra tidigare upplevelser spelar roll för vad vi tänker, tycker och säger. Vad vi ser eller tycks se beror på vad vi har sett förut. Det vi upplever, de som vi är och blir hänger samman med våra tidigare upplevelser. Precis som en vindlande historisk kedja bakåt och framåt i tid och rum.

Om detta bland annat handlar boken Social klass i skolan som jag igår fick förmånen att diskutera tillsammans med Björn Linell och en mycket engagerad publik.

Foto: Cecilia Christersson

Foto: Cecilia Christersson

Oavsett vem du är, var du kommer ifrån så är din bakgrund och dina upplevelser viktiga för hur du upplever saker och hur du tänker dig din och därmed samhällets framtid. Men din bakgrund spelar också roll för hur du vill bli bemött. Det tror jag gäller alla. Att exempelvis bli bemött med värdighet, respekt och en hög förväntan är avgörande för hur du själv både skapar och utvecklar din framtid men också hur du tillåts bli skapad och utvecklad.

Låt mig ta ett exempel från boken.  En elev i ett klassrum som blir bemött med respekt och höga förväntningar kommer att bli ett barn (och senare en vuxen) med respekt och höga förväntningar på sig själv och sin samtid. Att bli trodd på, att vara någon som samhället inte bara räknar med utan också har höga förväntningar om, så borde alla barn oavsett klass, kön och etnicitet bli bemötta. Det gäller kanske särskilt de barn som lever i fattiga, familjer, som lever i utsatta situationer, barnen utan marginaler, barn som bara mött en vuxenvärld som sviker. Här spelar samhället (läs skolan) en avgörande roll för att skapa möjligheter och på det sättet minska segregation. Att skapa en skola utifrån dessa grunder skapar en framtid på samma grunder. Något annat duger inte.

Åter till Almedalen. De som jag mött här i Almedalen kan inte sägas representera Sverige, varken utifrån ett klass- eller ett etnicitetsperspektiv. Jag saknar mångfalden, jag saknar olikheter. Jag saknar de i Sverige som inte ges samma möjligheter. Här är det exempelvis många vita, högutbildade, lite lagom snyggt klädda i skjorta och prydliga skor. Och jag är en av dem.  Det är jag mycket väl medveten om. Samma sak skriver Brit Stakston i en debattartikel i Expressens Almedalsutgåva söndag 28 juni 2015:  ”Almedalen beskrivs ofta koketterande som en exkluderande elitmässa.” … ”Det finns monumentala problem med vithetsnormen. Ofta smärtsamt tydliga när man går i folkhavet mellan seminarierna”

Och jag håller med Brit Stakston, ja förutom det där med folkhavet då… Vit äldre medelklass, det är mycket så det ser ut i Almedalen. Men jag önskar inför nästa år att Almedalen är en plats med ännu mer trängsel och tempo och att Almedalen nästa år är uppfylld av olikheter, av en mångfald av människor, från olika bakgrunder och med alla de möjliga och omöjliga upplevelser som en mänsklighet kan ha. Något annat duger inte.

Anna_jober

Foto: Cecilia Hunnershage Sandgren

Publicerat i Almedalen 2105 | Lämna en kommentar

ALMEDALEN – en plats med möten för förändring

Femte dagen i ett underskönt stekhett Almedalen där jag njuter av ett fantastiskt utbud av intressanta seminarier, och många såväl planerade som oplanerade möten. Det är just här i Almedalen som det erbjuds oanade möjligheter till möten som kan göra skillnad.

I tisdags var rektor och jag inbjudna till socialdemokraternas mingel med statsministern som värd. Vi fick möjlighet till många goda samtal med ett flertal ministrar. Det är tydligt att det framgångsrika arbete vi gör vad gäller breddad rekrytering och inkludering, vår samhällsnära forskning och utbildning, och det långsiktiga arbetet med Malmö stad och regionen, uppskattas och är noterat på regeringsnivå. Vi framförde med emfas att vi gärna tar oss an ett internationellt uppdrag vad gäller breddad rekrytering och inkludering.

Cissi och Stefan

Som Charlotte nämnde i gårdagens blogg, deltog jag i ett seminarium arrangerat av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med statssekreterare Anders Lönn. Ni kan läsa mer här.

Jag lyfte särskilt att vi i vår strategi 2020 betonar vikten av att vi arbetar utifrån att våra studenter är framtidens förändringsagenter. Tillsammans med såväl privata som offentliga och idéburna sektorer deltar och driver vi som lärosäten en social innovationsprocess. Våra studenter ska förutom djupa ämneskunskaper också ha med sig kompetenser för att kunna utvecklas och bidra i ett snabbt föränderligt samhälle. Det är tydligt att akademiska kompetenser kommer att bli alltmer efterfrågade i ett samhälle som driver förändringsarbete.

Idag valde jag att gå på ett flertal seminarier som handlade om individens lärande. I skoldebatten har ju huvudsakligen betygsskalor och tolkningar av PISA resultaten varit i fokus. Det är dags att lyfta fram resultat från kognitionsforskningen och hur man konkret kan arbeta för att stärka lärandeprocesser redan från förskolan igenom alla nivåer av utbildning i det livslånga lärandet.

Vill passa på att slå ett slag för Almedalsbladet som helt bygger på frivillig samproduktion. Läs Micco Grönholms tänkvärda reflektioner kring konfirmeringsbias – Det största problemet under Almedalsveckan.

Ikväll ser jag fram emot att gå på författarkväll på Almedalens bibliotek och lyssna på Anna Jobér, fil dr i pedagogik och lektor på Malmö högskola. Anna har precis kommit ut med boken Social klass i skolan där bland annat skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund avhandlas. Passar också på att lämna över bloggstafettpinnen till Anna som hälsas välkommen att gästblogga här imorgon!

Sommarhälsningar från prorektor i Almedalen

Publicerat i Almedalen | Lämna en kommentar

Sociala investeringar, kollaborativ ekonomi och samverkan – tre trender i Almedalen

På Dagens Industris frukostmöte idag i Almedalen slog civilminister Ardalan Shekarabi fast att Sverige behöver en nationell upphandlingsstrategi eftersom det inte finns någon styrning idag vad gäller hållbarhet i upphandlingar. Offentlig sektor upphandlar för 600-700 miljarder årligen så det är onekligen en potentiell maktfaktor för att ställa sociala krav i upphandlingar.

IMG_1851Foto: Civilminister Ardalan Shekarabi

Mötesplats Social Innovation är alltid aktiva i Almedalen och höll bland annat en välbesökt workshop kring Social Impact Bonds i Sverige och ett spännande seminarium om kollaborativ ekonomi och hur delningsekonomin påverkar våra liv.

IMG_1822Foto: Anna Felländer, Chefsekonom Swedbank, deltog i panelen om kollaborativ ekonomi.

Malmö högskolas prorektor Cecilia Christersson är aktiv i debatten i Almedalen och var bland annat med i ett seminarium om hur högskolan samverkar med hög kvalitet, tillsammans med Anders Lönn, statssekreterare på Utbildningsdepartementet:

IMG_1858Foto: Prorektor Cecilia Christersson, MAH och Statssekreterare Anders Lönn, Utbildningsdepartementet var båda eniga om att studenterna spelar en nyckelroll i framgångsrik samverkan.

Och vad hade Malmö högskola varit i Almedalen om vi inte hade haft en fantastisk Twitterkör som tog hela Almedalen med storm (eller snarare haiku!) under måndagen. Stort tack till Daniel Hansson!

IMG_1819

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

MSIs Göran Bredinger Stipendium delas ut på Almedalsmingel

Mötesplats Social Innovations (MSI) 2015 års Göran Bredinger-stipendium går till samhällsentreprenören Kristoffer Persson. Han vill med sin idé Studentvikarie Sverige möta skolans vikarie- och lärarbrist, genom att locka studenter att extra-jobba inom skolan och därigenom få upp ögonen för läraryrket.
Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas ut årligen under en tioårsperiod. I kriterierna för stipendiet ingår bland annat att entreprenören i fråga ska bidra till att lösa ett samhällsproblem, att affärsidén ska vara nyskapande, genomförbar och tydlig samt att det ska finnas en affärsmodell som visar att idén är ekonomiskt livskraftig.

Stipendiat 2015Foto: Stipendiat Kristoffer Persson

– Många studenter brinner för sina ämnen och är ofta väldigt pedagogiska. Vi tyckte det var synd att denna kunskap inte kom samhället till del under studietiden. Samtidigt som vi visste att bristen på vikarier var stor i skolan funderade vi över varför vikariejobbet inte lockade fler studenter. Därför valde vi att bygga vårt system utifrån studenternas önskemål och krav, säger Kristoffer Persson och tillägger:
– Genom att erbjuda framför allt gymnasieskolan en möjlighet att fortsätta bedriva undervisning på hög nivå när den ordinarie läraren är frånvarande, känner vi att vår idé kan göra stor skillnad och komma samhället till nytta. Våra duktiga studenter ska vara det bästa alternativet efter en behörig lärare.

IMG_1841

Foto: Hanna Sigsjö, Verksamhetsledare Mötesplats Social Innovation samtalar med Göran Bredinger inför utdelningen av Göran Bredinger Stipendiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar