Open lectures with honorary doctors Bridget Anderson and Erik Swyngedouw

Welcome to the open lectures with honorary doctorates Bridget Anderson and Erik Swyngedouw at Faculty of Culture and Society, October 18. 

Bridget Anderson is Professor of Mobilities, Migration and Citizenship at the University of Bristol. Erik Swyngedouw is professor of geography at the University of Manchester in the School of Environment, Education and Development and a member of the Manchester Urban Institute.

18 October

13.00–14.30:

Bridget Anderson:

Methodological De-nationalism: re-thinking the study of human movement

14.30–15.00:

Time to mingle

15.00–16.30:

Erik Swyngedouw:

Insurgent Cities and the Promises of the Political in the Post-Democratic City

 Read more about Bridget Anderson and Erik Swyngedouw (in Swedish)

K3 20 år – välkommen på öppna föreläsningar runt om i Malmö

Sedan 1998 har Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet fört samman kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt. Nu bjuder vi in Malmöbor, samarbetspartners, studenter och alumner till öppna samtal och nya möten för att uppmärksamma vårt 20-årsfirande.  

Den sjunde september deltar forskare och medarbetare i The Festival, ett gratis arrangemang organiserat av Media Evolution. Under dagen kan du hitta oss på stationer runt centrala Malmö där vi delar med oss av pågående arbeten och tar upp frågor och diskussioner som rör staden och våra forskningsområden.

Stationer:

  • Susan Kozel, professor i filosofi, dans och nya medier, framför ”Conspiracy Archives”; en blandad reality performance på Form/Design Center i samarbete med Margrét Sara Guðjónsdóttir, Jeannette Ginslov, Keith Lim, Daniel Spikol och Emil Berzén.
  • Gunnel Pettersson, konstnärlig lektor i rörlig bild, diskuterar ”Konstruktiv utopik” på Fiskehamnsgatan  (utanför Malmö Live).
  • Staffan Schmidt och Sara Gottschalk, föreläsare i produktdesign, håller workshoppen ”Är detta hållbart?” på Fiskehamnsgatan  (utanför Malmö Live).
  • Pille Pruulmaan Vengerfeldt och Jakob Svensson, professor respektive docent i medie- och kommunikationsvetenskap, håller workshoppen “What does media do to us and what do we do to media?” på soldäcket utanför SVT.
  • Magnus Nilsson, biträdande dekan och professor i litteraturvetenskap, håller mini-föreläsningen ”Gösta Larsson: Nationen, staden, klassen och litteraturen” på Einar Hansens esplanad 31..

Det finns möjlighet att delta i en guidad tur som tar dig förbi alla stationerna. Turen avgår från Form/Design klockan 14.00, och tar 2,5 timmar. Klä dig efter väder och tar med bekväma promenadskor.

Release för serieantologin Draw the line

Tid: 2018-09-07 17:00 — 2018-09-07 21:00
Plats: Niagara våning 5
Målgrupp: Alla intresserade

Release för den nya serieantologin Draw the line, som kommit till i spåren av #metoo, där kvinnor i en  rad branscher gått samman och trätt fram med sina berättelser. Såhär berättar initiativtagarna bakom antologin, serieskaparna Malin Biller och Karin Didring:

”Vår idé var att göra en serieantologi som också skulle kunna visas som utställning på olika platser i landet. Vi samlade till slut 19 serietecknare som skulle få berätta sina historier på temat #metoo. Vi ville ta fram berättelser som förändrade, gav nya intryck och synvinklar. Boken skulle samtidigt kunna fungera som diskussionsunderlag åt organisationer och i andra sammanhang där det arbetas med frågor om jämställdhet och rätten till sin egen kropp.

 

Läs mer om evenemanget på Facebook. 

 

Kultur och samhälles hedersdoktorer 2018

Fakulteten har möjlighet att inför årshögtiden 2018 utse hedersdoktorer. Förslag med motivering till hedersdoktor har inkommit från fakultetens medarbetare och nomineringarna har beretts i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 17 /5 och 14/6. Motiveringar i bilaga.

Det är med stolthet som Fakulteten för kultur och samhälle presenterar följande hedersdoktorer:

Bridget Anderson
Bridget Anderson är filosofie doktor i sociologi. Mellan 2013 och 2017 ledde hon det inflytelserika forskningscentret Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) vid Oxfords universitet. Numera är hon professor i ”Migration, Mobilities and Citizenship” vid University of Bristol.

Anderson har lämnat viktiga bidrag till den framväxande tvärvetenskapliga forskningen om migration och medborgarskap, ofta utifrån uttalat kritiska och genusteoretiska utgångpunkter. Bland annat har hon anlagt ett historiskt och socialteoretiskt perspektiv på hur gränserna mellan ”migranter” och “medborgare” skapas och upprätthålls, och visat hur kontrollen av migranter är nära förbunden med kontrollen av andra grupper som avviker från medborgarskapsidealet, inte minst fattiga och biståndstagare. Hon har också forskat om relationen mellan arbetsmarknads- och migrationspolitik, exempelvis genom att studera migrantarbetares roll och funktion inom omsorgsarbete. Genom att påvisa de funktioner som utsatta migrantarbetare fyller i den samtida politiska ekonomin har Anderson bidragit till att nyansera forskningen och debatten om den så kallade ”svarta ekonomin”.

Under hela sin akademiska karriär har Anderson kombinerat teoretiskt nyskapande forskning med ett outtröttligt samhällsengagemang. Hon har samarbetat med folkrörelser och fackföreningar på såväl lokal som global nivå.

Anderson är en världsledande forskare inom områdena migration och urbanitet och hennes arbete har utgjort en viktig inspirationskälla för många forskare vid Fakulteten för kultur och samhälle. Anderson har också personligen tagit aktiv del i den forskning som bedrivs här. 2016 gav hon exempelvis en keynote-föreläsning på konferensen International Conference on Migration, Irregularisation and Activism. Genom promoveringen av Anderson till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle skapas förutsättningar för ett fördjupat samarbete, vilket kommer att bidra till vidareutveckling av viktiga forskningsområden.

Erik Swyngedouw
Erik Swyngedouw mottog sin doktorsexamen vid The Johns Hopkins University i Baltimore 1991, där han handleddes av den världsberömde geografen David Harvey. Hans doktorsavhandling hade titeln The production of new spaces of production.

Swyngedouw undervisade vid Oxfords universitet mellan 1988 och 2006. För nuvarande är han professor i humangeografi vid The University of Manchester och medlem av The Manchester Urban Institute. Han utsågs till årets forskare vid The University of Manchester 2016.

Swyngedouw är en av vår tids mest inflytelserika och mest citerade geografer. Han har varit (med-) författare till fler än tio böcker och 100 artiklar. Hans forskning om städers politiska ekonomi, skalteori, urban politisk ekologi (i synnerhet vattenförsörjningens politik) och – på senare tid – politiska rörelser och politisk teori har fått stort genomslag, inte bara inom geografin utan inom samhällsvetenskaperna i stort.

Swyngedouw har under de senaste tio åren besökt Malmö universitet vid flera tillfällen. 2016 undervisade han exempelvis på doktorandkursen ”Urban isms” och 2018 kommer han att undervisa på den nordiska doktorandkursen ”Thinking spatially” som arrangeras av Malmö universitet i samarbete med andra lärosäten.

Att Swyngedouw promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle innebär att en världsledande forskare knyts till våra forskningsmiljöer inom urbana studier, politikstudier och miljöstudier, vilket hjälper oss att uppnå våra högt ställda forskningsstrategiska mål.

Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism

In July Tobias Scholz at The International Association for Political Science Students’ talked with Bo Petersson, Professor of Political Science and IMER at Global Political Studies and Russia and the Caucasus Regional Research,  about ”Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism”. The live stream interview has logged more than 1600 views and it is still visible and relevant: ”Unorthodox Democracies: The Diffusion of Rhetoric of Illiberalism”

Ny gästdoktorand och ekonomiskt stöd till konferens

Guranda Bursulaia föreläser i Tbilisi november 2017. Bild från http://caucasusstudies.mah.se/

Nästa vecka kommer Guranda Bursulaia, doktorand vid Free University of Tbilisi, Georgien, till Malmö universitet och Kaukasusstudier. Hon stannar som gästdoktorand under nio månader.

Kaukasusstudier har fått 293.000 kronor från Svenska institutet för konferensen Promoting International Dialogue and Protecting Cultural Heritage in the Caucasus, som är inplanerad till början av december.

K320 March with Malmö

Malmö University’s School of Art and Communication — K3 —  is celebrating its 20th anniversary, and does so by moving into the streets. By teaming up with The Festival, researchers can be found in various location around central Malmö, sharing ongoing work, raising questions and discussing issues that concern both our research fields and the city.

Read more here. 

Opening ceremony outside of K3 at Beijerskajen in 1998. 

Fakultetens nominering till årets avhandling

Claudia Fonseca Alfaros avhandling ”The Land of the Magical Maya – Colonial Legacies, Urbanization, and the Unfolding of Global Capitalism” är nominerad till årets doktorsavhandling av Fakulteten för kultur och samhälle.

Claudia Fonseca Alfaro försvarade sin avhandling vid Malmö universitet den 9 februari 2018 och blev därmed landets första filosofie doktor i forskarutbildningsämnet Urbana studier.

Ur motiveringen: ”Genom en innovativ kombination av diskursanalys och etnografi visar Fonseca hur globala produktions- och konsumtionssystem påverkar maquiladora-arbetarnas livsvillkor. Fonseca flätar i sin monografi samman den rumsliga och symboliska dimensionen av Mexicos koloniala historia med det vardagsliv som levs i skuggan avfabrikerna i Yucatan och demonstrerar därmed vikten av platsspecifika analyser för förståelsen av globala produktionssystem. Avhandlingen blir därför ett viktigt bidrag till teoribildningen inom fältet urbana studier. Fonseca har under avhandlingsarbetets gång visat prov på stor förmåga till självständigt forskningsarbete och har genom detta kunnat ge uppskattade bidrag till forskningsdiskussionerna på Urbana studier.”

Läs också artikeln Myten om mayafolket används för att locka investeringar till Mexikos exportindustri

I våras uppmanades samtliga medarbetare vid fakulteten att inkomma med förlag på bästa avhandlingen som skrivits under det gångna året (1 juli 2017 – 30 juni 2018). Totalt sett var 5 doktorsavhandlingar aktuella; 2 från Medie- och kommunikationsvetenskap, 2 från Urbana studier och 1 från Internationell migration och etniska relationer (IMER). Bedömningskriterierna handlar om att avhandlingen skall ha gett ett betydande bidrag till forskningen inom det aktuella ämnesområdet och ha en hög grad av originalitet och självständighet. Nomineringarna bereddes i forsknings- och forskarutbildningsnämnden den 14 juni samt av en utsedd läsgrupp.

Kultur och samhälles nominering till Stefan Bengtsson Research Leader Award

The Stefan Bengtsson Research Leader Award delades ut för första gången på lärosätets årshögtid 2016. Priset delas ut till en forskare som avlagt doktorsexamen för högst tio år sedan. I år har Kultur och samhälle nominerat Daniela DeBono, lektor vid Globala politiska studier och verksam vid MIM. 

Ur motiveringen:  ”KS nominates Daniela DeBono for The Stefan Bengtsson Research Leader Award for her significant contribution to strengthening and developing research on migration-human rights nexus at Malmö University, particularly to irregular migration as one of the most prominent political and humanitarian challenges for the EU. Her research has broadened the scope of migration studies at Malmö University and enhanced their international visibility. The interdisciplinary character of DeBono’s research reflects her training in anthropology, sociology, human rights and migration studies. She presented papers based on field research in Sweden, Malta and Italy at some 70 international conferences, workshops and seminars. Her books and articles on migrants’ experiences of forced return, on reception in the EU as well as on immigration detention policy on EU islands on the Central Mediterranean Route have been the ground for her upcoming academic promotion (to docent status). DeBono’s work fulfills Malmö University’s ambition to host research of high academic standards, which is documented in her record of attracting competitive international funding, notably from EU research funds. The contacts Daniela established in the UK academia during PhD studies at the University of Sussex, her participation in the research network on Immigration Detention (coordinated by Professor Janet Cleveland, McGill University, Canada) and her affiliation to Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence (within the outgoing Marie Curie COFAS Fellowship), stand as particular contributions to Malmö University’s visibility and academic prestige.”

Läs mer om Daniela DeBono

Alla vid fakulteten har kunnat nominera. Nomineringarna har sedan beretts i forsknings- och forskarutbildningsnämnden där en kandidat per fakultet valts ut. Slutlig pristagare kommer att presenteras vid Malmö universitets promotionshögtid den 19 oktober 2018. Priset, 50.000 kronor förvaltas av pristagarens institution och ska användas av pristagaren till forskningsutvecklande ändamål.