Malmö, Roskilde and Tromsö universities offer first ever international master degree in urban planning

We are excited to launch a new international and interdisciplinary Masters programme in Nordic Urban Planning Studies, starting in September 2019. This is a unique opportunity to study for a joint two-year degree at the universities of Roskilde (Denmark), Malmö (Sweden) and Tromsø (The Arctic University of Norway). Taught in English by prominent researchers in the field, the programme addresses Nordic urban planning and development in a global context, exploring distinctive perspectives on urban sustainability, mobility, ‘smart’ cities, welfare, citizen empowerment and more. 

Core training across the three universities is combined with opportunities to specialise at each. Emphasis is given to equipping students to deal with real-life problems and challenges, including through group and individual research projects. By moving between three universities and countries, including through attending a field course on Arctic cities, participants will become skilled at working collaboratively and imaginatively with diverse communities, organisations, companies and municipalities. 

More information is here: www.ruc.dk/en/nups. Please note that the application deadline for EU/EEA and Swiss students is 1 March 2019. The deadline for non-EU/EEA students is 15 January, except for those exempt from paying tuition fees for whom it is also 1 March (see link on admissions for details).

/Guy Baeten

Ny bok om bostadsojämlikhet – mer info

Carina Listerborn har skrivit den nya boken “Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden” som ges ut av Premiss förlag.

Välkommen till det interna boksläppet på Högre seminariet för urbana studier den 23 januari, kl.13.15-15.00. Stig Westerdahl, US, Mikaela Herbert, US, och Jenny Gustafsson från Stockholms universitet, är läsare och diskutanter.

“I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. De måste bli legitima röster för en balanserad kunskapsutveckling inom bostadsforskningen och bostadspolitiken.” ur förlagets presentation.

Fler chanser!

ABF ordnar boksläpp i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Stockholm den 31 januari

Christian Fernández ger ut bok om politisk korrekthet

Välkomna till mingel och boksläpp för Tänka fritt eller tänka på andra –  Om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans, en bok av Christian Fernández, universitetslektor vid Institutionen för globala politiska studier.  

Tid och plats:
Onsdagen den 23 januari kl 15:00-17:00; Niagara våning 7, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Observera att våning 7 är låst. Om du saknar passerkort kontakta receptionen på entréplan.

Anmälan:
Senast den 18 januari via anmälningslänk

Om boken:
Politisk korrekthet, PK, har under de senaste decennierna fått en alltmer framträdande plats i svensk offentlighet. Uttrycket är vagt och elastiskt, men tydligt i sina negativa associationer. Retoriskt ställs det ofta i motsats till samhälleliga värden som måste försvaras – konstnärlig frihet, akademisk frihet och fritt tal i största allmänhet. Men vad innebär egentligen PK och på vilket sätt är det ett hot mot yttrandefriheten?

I Tänka fritt eller tänka på andra angrips frågan från två håll. Å ena sidan empiriskt och begreppsligt, i syfte att precisera olika innebörder av PK och hur dessa påverkar yttrandefrihetens värden.Å andra sidan normativt och teoretiskt, i syfte att mejsla ut principer för hur ett tolerant samhälle ska förhålla sig till den liberala demokratins inneboende spänning mellan rätten att tänka fritt och skyldigheten att tänka på andra.

Med sin på en gång vetenskapliga och essäistiska form är detta en bok som vänder sig till såväl forskare och studenter som en bredare allmänhet med intresse för frågor om yttrandefrihet och samhällsdebatt.

Mer om boken på förlagets webbplats

Utökad friskvårdssatsning i år

Du har väl sett att maxersättningen för friskvård höjs till 2 500 kronor per år från och med 2019? Utlägg från 2018 eller tidigare kommer att ersättas med det gamla beloppet, 1 500 kronor per år. Du får gärna skicka in dina kvitton direkt efter ditt utlägg, men du har rätt att begära ersättningen upp till två år efteråt. Ersättningen är skattefri. Mer om hur du gör här

Träningspassen som HR och idrottsvetenskapen arrangerar för medarbetare fortsätter.  Nytt är att yogan flyttar till lunchtid och att det i februari tillkommer ett gympapass på onsdagar. Läs en medarbetarnyhet om universitetets friskvårdssatsningar

Welcome to the launch of Rethinking democracy (REDEM)

Dear Friends and Colleagues,

We would like to invite all interested MaU researchers to attend the launch and informal presentation of one of Malmö University’s new research platforms, ‘REDEM – Rethinking Democracy’. The event will take place in the common area on the 7th floor at 2pm on January 22nd 2019.

REDEM is a platform and launchpad for addressing critical and open-ended questions related to democracy: the history of democracy, the contemporary crisis of liberal and electoral democracy, the future of democracy and possible ways of rethinking democracy and civic engagement that may go beyond traditional institutions to consider democracy in everyday contexts.

We want to emphasise that REDEM is to be inclusive, open to all colleagues at Malmö University, and should be seen as a vehicle to help us form new collaborations towards both joint research and events that help us better understand contemporary democratic practices and thought.

The platform will run for three years as a launchpad for bigger activities, with the first year focused on putting together a series of funding applications. In advance of drawing up the 2019 workplan, we’d like to build up a list of persons who would like to somehow be part of the platform and its future activities.

Everybody is warmly welcome and we hope to see many colleagues there who want to help shape the platform and future research in this area.

Tina Askanius (K3), Derek Hutcheson (GPS), and Michael Strange (GPS)

Ökad beloppsgräns för prefektsbeslut / Raised limit for Heads of Department’s decision

(English below)

Från och med 2019 får prefekter fatta beslut om forskningsansökningar upp till 2 miljoner (som inte innebär nya tills vidareanställningar). Förra året höjdes beloppet till 1 miljon, nu höjs den ytterligare för att förenkla ansökningsprocessen.

Kom-ihåg-lista för den administrativa processen:

 • Kontakta din ekonom i god tid
  Ekonomen hjälper dig att ta fram en forskningsbudget, registrerar din ansökan i databasen SAMLA, genererar en checklista och ordnar med diarienummer.
 • Kontakta din prefekt för underskrift
  Tänk på att ta kontakt i förväg så att ni kan hitta en tid som fungerar för er båda.
 • Räkna baklänges för dekans underskrift
  Om ansökan har en projektbudget som överstiger 2 miljoner kronor per år och/eller innebär nya tillsvidareanställningar ska den också signeras av dekan. Dekan signerar ansökningar på sina beslutsmöten en gång i veckan, tisdagar kl 15.00. Räkna baklänges från ansökans deadline för att se vilket beslutsmöte du behöver anmäla ditt ärende till. Räkna sedan också baklänges för att se när du behöver anmäla din ansökan till beslutsmötet (en vecka före) och när abstract, budget och checklista därmed måste vara klara. Då vet du att jobbar mot rätt datum.

(Undantag: Om din ansökan överstiger 15 miljoner ska även rektor signera. Samma sak gäller central samfinansiering. Vid EU-ansökningar ska Forskarservice kontaktas för signering av checklista.)

o   Alla tider för KS dekans beslutsmöte hittar du här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Frågor och funderingar angående dekans beslutsmöte skickas till KS_Dekan@mau.se.

– – ENGLISH – –

From 2019, head of departments approve research applications up to SEK 2 million (if they do not involve new permanent employments). Last year, the amount was raised to 1 million, now it is further increased to simplify the application process.

To-do list for the administrative process:

 • Contact your economist well ahead of time
  The economist helps you to create a research budget, registers your application in the SAMLA database, generates a checklist and makes sure you application gets the mandatory registration number.
 • Contact your head of department for a signature
  Please let your head of department know you need a signature in advance so that you can find a time that suits the both of you.
 • Count backwards in order to get the dean’s signature
  If the application has a project budget that exceeds SEK 2 million per year and/or entails a new permanent position (tills vidare-anställning), it must also be signed by the dean. The dean signs applications at her decision-meetings once a week, Tuesdays at 15.00. Count back from the application deadline to see which decision-meeting you need to attend. Then count backwards to see when you need to add your application to the agenda (one week before the meeting) and when the abstract, budget and checklist must be done. This will help your time-line when working on the application.

(Exception: If your application exceeds SEK 15 million per/year, the vice chancellor at Malmö university has to sign it. The same applies to central co-financing. For EU applications, The Research Support Office (Forskarsevice) should be contacted for signing.)

o   All dates and times for the dean’s decision-meetings can be found here: https://www.mah.se/medewerkare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Questions and concerns regarding the dean’s decision-meetings should be directed to KS_Dekan@mau.se.

Forskarporträtt

Föreningen Centrum för fastighetsföretagande har en serie om urbanforskare i sitt nyhetsbrev. Senaste porträttet handlade om nydisputerade Martin Grander, läs “Bondsonen som blev urbanforskare“.

Läs också tidigare forsknings- och forskarpresentationer:

Ola Jingsryd:
Fokus på forskning: Konkurrens och marknadsdominans på den nätbaserade annonsmarknaden
Peter Palm:
Porträtt av en forskare: Peter Palm
Marwa Dabaieh:
Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh
Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) är en förening startad i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Ny professor: Kerstin Sandell

Kerstin Sandell, prefekt vid Urbana studier, blev befordrad till professor i genusvetenskap förra veckan och firades med tårta och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och berättade bland annat att anställningsnämnden sällan har sett så positiva omdömen från sakkunniga och referenser. I sitt tacktal betonade Kerstin Sandell att det har varit en lång väg med mycket arbete, och nämnde att det tog henne 6 sökomgångar för att få doktorandtjänst, 7 ansökningar för att få sitt största forskningsprojekt finansierat, och att det var 8 år sedan hon första gången blev bedömd att vara professorsmeriterad. Grattis till professuren Kerstin!

Se Kerstin Sandells publikationer i Kungliga bibliotekets databas

Även Jakob Svensson vid K3 har blivit befordrad till professor. Eftersom han kommer att vara utomlands som gästforskare den närmaste tiden firas han i mitten februari.