Två av författarna från Urbana studier i ny lärobok om samhällsplanering

I januari 2019 kommer boken Samhällsplaneringens teori och praktik ut på Liber. Boken är i huvudsak skriven för utbildningar i samhällsplanering på högskolenivå och Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, är redaktör. I boken medverkar Carina Listerborn med kapitlet “Flaggskeppsplanering: Fjärde stadsrummet som ny vision för Malmö.” och Christina Lindkvist Scholten har skrivet kapitlet “Socialt hållbara persontransporter”.

Smakprov ur boken

Representation i Humtanks styrgrupp

Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall är ny medlem i tankesmedjan Humtanks styrgrupp. Humtank är organisatoriskt placerat som ett projekt vid Mittuniversitetet och styrgruppen består av tre dekaner som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

KS och Malmö universitet är medlemmar i tankesmedjan sedan 2017 och Petra Ragnerstam från K3 är en av de aktiva forskare i humanistiska ämnen som medverkar i arbetet.

Alla medlemmar träffas två gånger per termin, under ett endagsmöte samt under ett internat. Däremellan träffas Humtank via videokonferens och har löpande diskussioner via en projektledningsplattform. Medlemmar i styrgruppen deltar vid vissa av Humtanks träffar och har löpande avstämningsmöten med medlemmarna.

The work/family relation

Malmö University and Karlstads University is part of an international research project focusing the relation between work and family. Please participate and help us spread the survey further.
 
Remember, these are not your own personal beliefs – but pertain to what you think is believed in your society

URL [English]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/en

URL [Swedish]:

https://sunet.artologik.net/mah/Survey/3687/sv

Regards

Jean-Charles Languilaire, Malmö University

Ann Bergman, Karlstad University

A Design Thing about city making and democracy

Welcome to a Design Thing!

The students and teachers of the course CoDesign – design, participation, democracy invite you to a Design Thing about city making and democracy. A Design Thing is a hybrid of a democratic parliament and an experimental laboratory where participants collaboratively “make” decisions by exploring issues of concern together.

The event is open to everyone, but please RSVP to anna.seravalli@mah.se before November 2. 

Global politik blir nytt forskarutbildningsämne

För första gången har lärosätet på egen hand fattat beslut om en ny forskarutbildning. Forskarutbildningen i global politik vid Malmö universitet är tänkt att starta vårterminen 2019 och redan i höst rekryteras tre doktorander till forskarutbildningen. 

– Forskarutbildningen kommer också erbjuda en ny plattform för att attrahera kunniga internationella doktorander, lärare och forskare som brinner för internationalisering och har ett globalt engagemang, vilket är ett av Malmö universitets signum, säger Magnus Ericson, prefekt för Institutionen för globala politiska studier, som vill tacka alla medarbetare, fakultets- och universitetsledning för det arbete och stöd som gjort forskarutbildningen möjlig.

Läs medarbetarartikeln

Två nya forskningsplattformar vid KS

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns idag två forskningsplattformar: Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) och Medea – A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement. I våras utvärderades Medea med strålande resultat och i samband med rektors forskningsprogram lämnades tre förslag in av huvudsökande vid KS, Rejuvenating Democracy som erhöll viss finansiering och  Collaborative Future-Making som inte erhöll finansiering men fick mycket goda vitsord i den externa granskningen.
 
Två nya forskningsplattformar
För att ta till vara det omfattande arbete som lagts ned på att utveckla förslagen bjöd KS dekan in de huvudsökande för att arbeta om förslagen på de tidigare föreslagna
forskningsprogrammen och istället utforma nya forskningsplattformar. Förra veckan fattades beslut om fortsatt finansiering för Medea för ytterligare en treårsperiod (2019–2021) och finansiering för Collaborative Future-Making och Rejuvenating Democracy för samma period. Läs hela beslutet här (i Box)
RUCARR har ett år kvar innan det är dags för utvärdering.
 

Finanisering till projektet om performativitet och integration

Erin Cory, postdoktor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har fårr  2,2 miljonor kronor i forskningsmedel från riksbankens Jubileumsfond för sitt projekt Performativitet och integration – Deltagande konstnärliga praktiker och nya offentligheter i Malmö. 

I den här studien utforskas deltagande konstnärliga praktiker som medel att förändra synen på integration i Sverige. Genom att undersöka två Malmö-baserade organisationer – Konstkupan och Arabiska Kulturinstitutet – som arbetar med kollaborativa uttrycksformer i en samtid präglad av hög grad av migration avses i projektet tillämpas teoretiska perspektiv kring konst, performativitet och kulturell geografi och med hjälp av i huvudsak etnografiska metoder och angreppssätt svara på forskningsfrågorna: Hur kan offentliga rum avsedda för deltagande konstärliga praktiker bidra till att förändra samhälleliga diskurser och individuella upplevelser av integration? Vilka konstnärliga praktiker i synnerhet genererar dynamiska förändringar? Vilka nya former av offentligheter och allmänheter främträder genom dessa praktiker? De två organisationerna diskuteras i relation till varandra, till Malmö Stad och på ett övergripande plan till staten Sverige, för att kunna undersöka statens inblandning i civilsamhällets integrationsprojekt samt förstå samtida initiativ att problematisera den inblandningen på en nivå av deltagande konstnärliga praktiker och vardagsliv. Utöver det kan projektet bidra med kunskap på forskningsfält om migration, urbana studier samt ge förståelse för hur konstnärliga praktiker med multipla teoretiska perspektiv som ramverk kan betraktas utifrån statens eller människors med direkt erfarenhet om migration, men också utifrån medborgare som är födda och uppvuxna i Malmö.

Läs mer om Erin Cory här. 

Kan trängsel på en flotte bidra till fred?

– Det var rubriken för ett inslag i Vetandets värld i onsdags. Inslaget handlade om filmen Flotten, som beskriver ett ovanligt experiment på 1970-talet, där försökspersonerna isolerades på en flotte i havet. Syftet var att undersöka varför konflikter uppstår. Men var det bra vetenskap? Ronald Stade, professor i freds- och konfiktvetenskap vid K3 är en av tre forskare som deltar i diskussionen. Hör på inslaget.