Utseende av ledamöter i fakultetsstyrelse för KS/ New board members for the Faculty Board

(information in English below)

Det är dags att välja lärarrepresentanter till den nya fakultetsstyrelsen vid Fakulteten för kultur och samhälle. Det rör sig om ett treårigt uppdrag med start den 1 april 2019. Den nya arbetsordningen träder i kraft 1 januari 2020 och fram till årsskiftet ska styrelsen som väljs 1 april förbereda för den nya kollegiala ordningen. Totalt ska sju lärarrepresentanter väljas in, varav sex ska komma från KS och en från en annan fakultet. En av de sex interna ledamöterna ska vara universitetsadjunkt. Utöver ordinarie ledamöter ska sex ersättare väljas.

Vi tre som utgör valberedning – Patrik Hall (GPS), Bo Reimer (K3) och Christina Lindkvist Scholten (US) – vill nu höra med alla anställda på fakulteten om förslag på lämpliga ledamöter. Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete, ett arbete som med den nya arbetsordningen har blivit allt viktigare, då styrelsen kommer att vara beslutsfattande i många ärenden (se nedan).

Om ni har förslag på lämpliga kandidater, maila Bo Reimer, ordförande i valberedningen (bo.reimer@mau.se), senast den 17 december. Skriv en kort motivering kring varför personen ifråga skulle vara lämplig. Valbara är lärare som är anställda till minst 50 procent vid Malmö universitet. Med lärare menas i detta sammanhang professorer, biträdande professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer samt universitetsadjunkter.

Om ni har några frågor, maila dem till någon i valberedningen, patrik.hall@mau.sebo.reimer@mau.se eller christina.scholten@mau.se.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Hall, Bo Reimer och Christina Lindkvist Scholten

Uppgifter för Fakultetsstyrelse

I enlighet med Rektors delegation vid Malmö universitet beslutar Fakultetsstyrelsen om nedanstående frågor. Fakultetsstyrelsen kan delegera till underlydande nämnder/motsvarande.

Fakultetsövergripande

– fakultetens inre organisation efter förankring med rektor

– utformning och genomförande av fakultetens och institutionernas kvalitetsarbete

– eventuella fakultetsgemensamma prioriteringar (årligen)

– institutionernas verksamhetsplaner (årligen)

– fakultetens principer för fördelning av statsanslag (utbildning, forskning och ev. tandvård)

– institutionernas/motsvarande takbelopp för en period av 3 år där år 1 är fast medan år 2 och 3 är planeringsförutsättningar

– summa alternativt ram för anslagsmedel som dekan har beslutsrätt över

– fakultetens budget (i form av budgeterad resultaträkning)

– utseende av ledamöter till fakultetsövergripande nämnder

– utseende av medarbetarrepresentanter till rekryteringsgrupp vid tillsättning av dekan (inklusive prodekan och vicedekan), enligt särskilt rektorsbeslut

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

– förslag till rektor att inrätta och avveckla program samt huvudområde på grundnivå och avancerad nivå

– utbildningsplaner och kursplaner

– utseende av externa sakkunniga och ev. representant för professionen vid granskning av ansökan av inrättande av nytt program

– ev. kompletterande beslut till det lärosätesövergripande dokumentet ”Studenters rättigheter och skyldigheter”

Utbildning på forskarnivå

– förslag till rektor att inrätta och avveckla ämne på forskarnivå

– allmän studieplan samt kursplaner för utbildning på forskarnivå

Rektor får också delegera andra frågor till fakultetsstyrelsen.

Läs också “Start för val till fakultetsstyrelserna”

Läs också “Beslutad arbetsordning ska leda till ökad kollegiallitet på universitetet”


It is time to recruit new members for the Faculty Board of the Faculty of Culture and Society. The appointment is for three years, starting April 1, 2019. All in all, seven teacher representatives, and six substitute teacher representatives, are to be elected. Six of the seven representatives must have their positions at the Faculty of Culture and Society, and one of the six must be a Lecturer (universitetsadjunkt). Knowledge of Swedish is necessary (all meetings are held in Swedish).

The nomination committee consists of Patrik Hall (GPS), Bo Reimer (K3) and Christina Lindkvist Scholten (US) – and we now invite everybody employed at the Faculty to come with suggestions on suitable representatives.

If you have a suggestion, send a mail to Bo Reimer, chair of the nomination committee (bo.reimer@mau.se), on December 17 at the latest. Include a brief motivation as to why the person in question is suitable. Electable are teachers working at least half time at Malmö University.

If you have any questions, please send them to one of the members of the nomination committee, patrik.hall@mau.sebo.reimer@mau.se  or christina.scholten@mau.se.

With best wishes,

Patrik Hall, Bo Reimer and Christina Lindkvist Scholten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *