Ökad beloppsgräns för prefektsbeslut / Raised limit for Heads of Department’s decision

(English below)

Från och med 2019 får prefekter fatta beslut om forskningsansökningar upp till 2 miljoner (som inte innebär nya tills vidareanställningar). Förra året höjdes beloppet till 1 miljon, nu höjs den ytterligare för att förenkla ansökningsprocessen.

Kom-ihåg-lista för den administrativa processen:

 • Kontakta din ekonom i god tid
  Ekonomen hjälper dig att ta fram en forskningsbudget, registrerar din ansökan i databasen SAMLA, genererar en checklista och ordnar med diarienummer.
 • Kontakta din prefekt för underskrift
  Tänk på att ta kontakt i förväg så att ni kan hitta en tid som fungerar för er båda.
 • Räkna baklänges för dekans underskrift
  Om ansökan har en projektbudget som överstiger 2 miljoner kronor per år och/eller innebär nya tillsvidareanställningar ska den också signeras av dekan. Dekan signerar ansökningar på sina beslutsmöten en gång i veckan, tisdagar kl 15.00. Räkna baklänges från ansökans deadline för att se vilket beslutsmöte du behöver anmäla ditt ärende till. Räkna sedan också baklänges för att se när du behöver anmäla din ansökan till beslutsmötet (en vecka före) och när abstract, budget och checklista därmed måste vara klara. Då vet du att jobbar mot rätt datum.

(Undantag: Om din ansökan överstiger 15 miljoner ska även rektor signera. Samma sak gäller central samfinansiering. Vid EU-ansökningar ska Forskarservice kontaktas för signering av checklista.)

o   Alla tider för KS dekans beslutsmöte hittar du här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Frågor och funderingar angående dekans beslutsmöte skickas till KS_Dekan@mau.se.

– – ENGLISH – –

From 2019, head of departments approve research applications up to SEK 2 million (if they do not involve new permanent employments). Last year, the amount was raised to 1 million, now it is further increased to simplify the application process.

To-do list for the administrative process:

 • Contact your economist well ahead of time
  The economist helps you to create a research budget, registers your application in the SAMLA database, generates a checklist and makes sure you application gets the mandatory registration number.
 • Contact your head of department for a signature
  Please let your head of department know you need a signature in advance so that you can find a time that suits the both of you.
 • Count backwards in order to get the dean’s signature
  If the application has a project budget that exceeds SEK 2 million per year and/or entails a new permanent position (tills vidare-anställning), it must also be signed by the dean. The dean signs applications at her decision-meetings once a week, Tuesdays at 15.00. Count back from the application deadline to see which decision-meeting you need to attend. Then count backwards to see when you need to add your application to the agenda (one week before the meeting) and when the abstract, budget and checklist must be done. This will help your time-line when working on the application.

(Exception: If your application exceeds SEK 15 million per/year, the vice chancellor at Malmö university has to sign it. The same applies to central co-financing. For EU applications, The Research Support Office (Forskarsevice) should be contacted for signing.)

o   All dates and times for the dean’s decision-meetings can be found here: https://www.mah.se/medewerkare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/

o   Questions and concerns regarding the dean’s decision-meetings should be directed to KS_Dekan@mau.se.

Forskarporträtt

Föreningen Centrum för fastighetsföretagande har en serie om urbanforskare i sitt nyhetsbrev. Senaste porträttet handlade om nydisputerade Martin Grander, läs “Bondsonen som blev urbanforskare“.

Läs också tidigare forsknings- och forskarpresentationer:

Ola Jingsryd:
Fokus på forskning: Konkurrens och marknadsdominans på den nätbaserade annonsmarknaden
Peter Palm:
Porträtt av en forskare: Peter Palm
Marwa Dabaieh:
Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh
Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) är en förening startad i samverkan med fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Ny professor: Kerstin Sandell

Kerstin Sandell, prefekt vid Urbana studier, blev befordrad till professor i genusvetenskap förra veckan och firades med tårta och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och berättade bland annat att anställningsnämnden sällan har sett så positiva omdömen från sakkunniga och referenser. I sitt tacktal betonade Kerstin Sandell att det har varit en lång väg med mycket arbete, och nämnde att det tog henne 6 sökomgångar för att få doktorandtjänst, 7 ansökningar för att få sitt största forskningsprojekt finansierat, och att det var 8 år sedan hon första gången blev bedömd att vara professorsmeriterad. Grattis till professuren Kerstin!

Se Kerstin Sandells publikationer i Kungliga bibliotekets databas

Även Jakob Svensson vid K3 har blivit befordrad till professor. Eftersom han kommer att vara utomlands som gästforskare den närmaste tiden firas han i mitten februari.

Ny enhetsorganisation på K3 / New section organisation at K3

Igår fattade KS dekan det formella beslutet om att K3 gör om sin enhetsorganisation från två till tre enheter. Bakgrunden är att institutionen växer. Från och med den 1 januari finns enheterna “Media and communication, including PhD students” (enhetschef Ulrika Sjöberg), “Humanities, languages, cultural production” (enhetschef Christel Brost) och “Design” (enhetschef Per Linde). Läs dekanbeslutet här.

___________

Yesterday the formal decision was made by the Dean of the Faculty concerning the new section organisation at K3. The changes are made due to the ongoing expansion of the department. From January 1 the three sections are ‘Media and communication, including PhD students’ (head of section Ulrika Sjöberg), ‘Humanities, languages, cultural production’ (head of section Christel Brost), and ‘Design’ (head of section Per Linde). Read the decision (in Swedish)

Utseende av ledamöter i fakultetsstyrelse för KS/ New board members for the Faculty Board

(information in English below)

Det är dags att välja lärarrepresentanter till den nya fakultetsstyrelsen vid Fakulteten för kultur och samhälle. Det rör sig om ett treårigt uppdrag med start den 1 april 2019. Den nya arbetsordningen träder i kraft 1 januari 2020 och fram till årsskiftet ska styrelsen som väljs 1 april förbereda för den nya kollegiala ordningen. Totalt ska sju lärarrepresentanter väljas in, varav sex ska komma från KS och en från en annan fakultet. En av de sex interna ledamöterna ska vara universitetsadjunkt. Utöver ordinarie ledamöter ska sex ersättare väljas.

Vi tre som utgör valberedning – Patrik Hall (GPS), Bo Reimer (K3) och Christina Lindkvist Scholten (US) – vill nu höra med alla anställda på fakulteten om förslag på lämpliga ledamöter. Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete, ett arbete som med den nya arbetsordningen har blivit allt viktigare, då styrelsen kommer att vara beslutsfattande i många ärenden (se nedan).

Om ni har förslag på lämpliga kandidater, maila Bo Reimer, ordförande i valberedningen (bo.reimer@mau.se), senast den 17 december. Skriv en kort motivering kring varför personen ifråga skulle vara lämplig. Valbara är lärare som är anställda till minst 50 procent vid Malmö universitet. Med lärare menas i detta sammanhang professorer, biträdande professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer samt universitetsadjunkter.

Om ni har några frågor, maila dem till någon i valberedningen, patrik.hall@mau.sebo.reimer@mau.se eller christina.scholten@mau.se.

Med vänliga hälsningar,

Patrik Hall, Bo Reimer och Christina Lindkvist Scholten

Uppgifter för Fakultetsstyrelse

I enlighet med Rektors delegation vid Malmö universitet beslutar Fakultetsstyrelsen om nedanstående frågor. Fakultetsstyrelsen kan delegera till underlydande nämnder/motsvarande.

Fakultetsövergripande

– fakultetens inre organisation efter förankring med rektor

– utformning och genomförande av fakultetens och institutionernas kvalitetsarbete

– eventuella fakultetsgemensamma prioriteringar (årligen)

– institutionernas verksamhetsplaner (årligen)

– fakultetens principer för fördelning av statsanslag (utbildning, forskning och ev. tandvård)

– institutionernas/motsvarande takbelopp för en period av 3 år där år 1 är fast medan år 2 och 3 är planeringsförutsättningar

– summa alternativt ram för anslagsmedel som dekan har beslutsrätt över

– fakultetens budget (i form av budgeterad resultaträkning)

– utseende av ledamöter till fakultetsövergripande nämnder

– utseende av medarbetarrepresentanter till rekryteringsgrupp vid tillsättning av dekan (inklusive prodekan och vicedekan), enligt särskilt rektorsbeslut

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

– förslag till rektor att inrätta och avveckla program samt huvudområde på grundnivå och avancerad nivå

– utbildningsplaner och kursplaner

– utseende av externa sakkunniga och ev. representant för professionen vid granskning av ansökan av inrättande av nytt program

– ev. kompletterande beslut till det lärosätesövergripande dokumentet ”Studenters rättigheter och skyldigheter”

Utbildning på forskarnivå

– förslag till rektor att inrätta och avveckla ämne på forskarnivå

– allmän studieplan samt kursplaner för utbildning på forskarnivå

Rektor får också delegera andra frågor till fakultetsstyrelsen.

Läs också “Start för val till fakultetsstyrelserna”

Läs också “Beslutad arbetsordning ska leda till ökad kollegiallitet på universitetet”


It is time to recruit new members for the Faculty Board of the Faculty of Culture and Society. The appointment is for three years, starting April 1, 2019. All in all, seven teacher representatives, and six substitute teacher representatives, are to be elected. Six of the seven representatives must have their positions at the Faculty of Culture and Society, and one of the six must be a Lecturer (universitetsadjunkt). Knowledge of Swedish is necessary (all meetings are held in Swedish).

The nomination committee consists of Patrik Hall (GPS), Bo Reimer (K3) and Christina Lindkvist Scholten (US) – and we now invite everybody employed at the Faculty to come with suggestions on suitable representatives.

If you have a suggestion, send a mail to Bo Reimer, chair of the nomination committee (bo.reimer@mau.se), on December 17 at the latest. Include a brief motivation as to why the person in question is suitable. Electable are teachers working at least half time at Malmö University.

If you have any questions, please send them to one of the members of the nomination committee, patrik.hall@mau.sebo.reimer@mau.se  or christina.scholten@mau.se.

With best wishes,

Patrik Hall, Bo Reimer and Christina Lindkvist Scholten

Kom och fira!

Välkommen på mingel onsdagen den 5 december! Med tårta och bubbel firar vi fakultetens nyblivna professor Kerstin Sandell, professor i genusvetenskap.

TID: Onsdagen den 5 december kl 16.15 

PLATS: Sällskapsytan på plan 7

Varmt välkomna!

Jakob Svensson har också blivit befordrad, till professor i medie och kommunikationsvetenskap, den här veckan. Eftersom han kommer att vara utomlands som gästforskare den närmaste tiden firar vi honom i mitten februari.

Hälsningar

Rebecka Lettevall