Din chans att vara med att påverka/Your chance to affect

Som ett led i utvecklingen av Malmö universitet förändras framöver arbetsordningen och delegationsordningen. Detta är en viktig del i arbetet för lärosätets kollegiala inflytande. Som tidigare meddelats kommer nya ledamöter att utses genom val till fakultetsstyrelsen vid fakulteten för hälsa och samhälle. Valberedningen har i uppdrag att samla in nomineringar och föreslå kandidater till fakultetsstyrelsen. Det finns åtta lediga poster i fakultetsstyrelsen:

 • Fyra vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter från hälsa och samhälle.
 • En vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarrepresentanter från annan fakultet.
 • En adjunkt som lärarrepresentanter från hälsa och samhälle.
 • Två externa ledamöter.

Mandatperioden för den nya fakultetsstyrelsen är 2019-04-01 – 2022-03-31. En av de externa ledarmötena ska efter beslut av rektor fungera som ordförande.

Du välkommen att föreslå kandidater till ovanstående poster. Förslagen skickar du till HSval2019@mau.se och gärna innan juluppehållet. Skicka även med en beskrivning av kandidaterna eller länka till en hemsida.

Det är viktigt att betona det större mandat som den nya styrelsen kommer att ha framöver. Styrelsen kommer att fatta i beslut i bland annat följande frågor.

 • Fakultetens inre organisation och eventuella gemensamma prioriteringar
 • Institutionernas verksamhetsplaner (årligen).
 • Fakultetens principer för fördelning av statsanslag (utbildning/forskning)
 • Fakultetens budget (i form av budgeterad resultaträkning)
 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå inkl. förslag till rektor att inrätta och avveckla program samt huvudområde på grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå, samt förslag till rektor att inrätta och avveckla ämne på forskarnivå
 • Utbildningsplaner och kursplaner för alla utbildningsnivåer

Röstberättigade

Anställda vid en fakultet är röstberättigade vid val till fakultetsstyrelsen. Som anställd räknas den som:

 • har minst 50 % anställning vid Fakulteten för hälsa och samhälle
 • är tillsvidareanställd eller har anställning på viss tid som inte är kortare än två år räknat från valdagen.

Studenter utses av studentkåren.

Om du har frågor kan du vända dig till hälsa och samhälles valberedning, Linda Lill, Marité Cárdenas, och Torbjörn Friberg.

 

Information in English

 As part of the development of Malmö University, the decision-making process is also changing in the faculty boards. This is an important part of the scientifically work. As previously announced, new members will be appointed by election to the faculty board at the Faculty of Health and Society. The Nomination Committee has the task of proposing candidates for the faculty board that will consist of;

 • Four scientifically or artistically competent teacher representatives from Health and Society
 • One scientifically or artistically competent teacher representative from another faculty
 • One lecturer as teacher representative from Health and Society
 • Two external members.

The term of the new faculty board is 2019-04-01 – 2022-03-31 and one of the external members shall be chairman by decision of the principal of Malmö university.

You can propose candidates by sending their names to HSval2019@mau.se and preferably before the Christmas break. Send also a description of the candidates or a link to a website.

It is important to point out that the new board will have a considerable stronger mandate in the following area:

 • The Faculty’s internal organization and possible commonpriorities
 • Institutions’ business plans(annual)
 • The Faculty’s principles for allocating state funding (education /research)
 • The Faculty’s budget (in the form of budgeted incomestatement)
 • Basic education and advanced level incl. proposal to the Vice-Chancellor to set up and complete programs and main area at the basic and masterlevel
 • PhD Education, as well as proposals for the Vice-Chancellor to set up and discontinue researchtopics
 • Training plans and syllabi for all levels ofeducation

Entitled to vote

Employees at a faculty are entitled to vote in elections to the faculty board. You are counted as an employee, if you:

 • have at least 50% employment at the Faculty of Technology andSociety
 • is permanently employed or has employment for a certain period of time, not less than two years from the date of theelection

Students elect their own representative through the Student Union.

If you have questions, you can contact the Health and Society´s nomination committee, Linda Lill, Marité Cárdenas, and Torbjörn Friberg.

Lämna ett svar