Ansökan med bilagor

Du ska själv ha en idé om vad du vill göra, och därefter (i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner) utveckla ett genomförbart projekt. Din handledare vid Malmö universitet är den som hjälper dig med det akademiska upplägget.Olika organisationer kan också erbjuda projektuppslag. MFS-handläggaren kan eventuellt bistå med kontakter.

Tänk på att i din ansökan tydligt förklara (eftersom det vid bedömningen läggs stor vikt vid hur genomförbart projektet är):

  • Vad du ska göra
  • Var du ska göra det
  • Hur det ska genomföras (metod, teori)
  • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?)

GÖR SÅHÄR:

1. Fyll i ansökningsformuläret, vilket ska göras på engelska. Länk till ansökningsformuläret. Är du utanför Malmö universitets lokaler loggar du in genom att använda den e-mail adress som är registrerad på dig och det lösenord du använder inom Malmö universitet. Du kan spara och återvända till din onlineansökan så vi rekommenderar att du börjar i tid.

2. Ladda upp samtliga dokument (se nedan) i din ansökan och skicka din onlineansökan. 

Följande ska bifogas ansökningsformuläret:

a. Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan och den som främst ligger till grund för bedömningen. Den får omfatta max 5 sidor, vara på engelska och ska innehålla följande:
– bakgrund, teori, syfte, metod;
– reflektion om val av ämne och dess koppling till de globala målen för hållbar utveckling och agenda 2030. De globala målen för hållbar utveckling hittar du här.
– tidsplan inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekursen i Härnösand;
– beskriving av genomförande på plats och förväntat resultat;
– Kort analys av säkerhetsläget i området och hur ni förehåller er till det
– rapportering och informationsspridning efter genomförd studie;
– alternativ plan och upplägg (vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?);
– källhänvisning (denna behöver inte räknas in i de fem sidorna som projektbeskrivningen ska utgöra som max).

b. Budget inklusive resekostnaderna, evenetuella kostnader för tryckning av uppsatsen, vaccinationer o.dyl, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet, eventuella merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor, film etc.)

c. Utlåtande från handledaren på Malmö universitet som intygar studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare

d. Dokument från kontaktpersonen i fält (t.ex. en utskriven emailkonversation, fax eller formell inbjudan) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, mm.

e. Ladokutdrag  Om du hämtar ditt ladokutdrag från studentladok vänligen spara ner dokumentet som pdf och ladda upp pdf:en i din moveonlineansökan.

f. CV 

g. Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT-dokument (intyg om permanent uppehållstillstånd) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.


 

Deadline för den extrautlysningen 2018 är den 3 december.

Beslut meddelas ca två veckor senare via e-mail. Beslutet publiceras även på denna webbsida, under “För beviljade stipendiater/Beslut om tilldelning”.

Vid frågor, kontakta:

Kajsa Khanye, kajsa.khanye@mah.se, tel 040-6657197

Ett svar på ”Ansökan med bilagor”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *