Summary of initiatives

(Information in English to come)

Sammanfattning av initiativ på Malmö högskola relaterade till flyktingfrågan

 Pågående arbete och diskussioner med koppling till utbildningsutbud, validering och arbetsmarknad:

 • Mah-perspektivet – vilka kompletterande utbildningar skulle vi kunna starta?
 • Lärosäte Syd – omfattar ett initiativ att samarbeta kring validering av utländsk utbildning, vill gå fram gemensamt. Diskussioner pågår, Mah kommer troligtvis leda arbetet
 • Regionalt perspektiv – Region Skåne, AF, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Studieförbunden. Kommunförbundet. Syfte: myndigheterna skall agera gemensamt mot departementen kopplat till situationen för flyktingar som kommer samt budgetproppen.
 • EU/ internationellt perspektiv
  Förfrågan kommer från vårt nätverk SGroup att ingå i en ”expertgrupp” för hur lärosäten kan handskas med flyktingfrågan på EU-nivå. 
 • Intresse för Malmös arbete från EU och internationellt (Presentationer har hållits i Wien, Bryssel, Luxemburg, Las Palmas, Frankfurt Oder till olika nätverk och grupperingar)
 • Koss – Kompetenssamverkan Skåne (Region Skåne, AF, Lärosäte Syd, Länsstyrelsen, Försäkringskassan (Paula Pragert) – förbättra utlandsföddas möjligheter på arbetsmarknaden (här finns en delgrupp akademiker) speciellt vård och omsorg, förbättra ungdomars väg in på arbetsmarknaden. Här skall bildas arbetsgrupper för de utmaningar man identifierat:
 1. Förbättra utlandsföddas möjlighet
 2. Kompetensförsörjning inom utbildning
 3. Kompetensförsörjning inom vård och omsorg
 4. Förbättra ungdomars väg in.
 • Berör alltså kompetensförsörjning generellt och utöver den första gruppen (a) som direkt utgår från  om utlandsfödda, omfattar arbetet mer än utlandsfödda/flyktingar även om de kommer att beröras.
 • Valle – projekt kring validering kommunförbundet Skåne, Region Skåne, lärosäten
 • RÖKEN – regional överenskommelse för mottagande av nyanlända flyktingar och invandrare (ägs av Länsstyrelsen) – statliga myndigheter som har ett uppdrag kring flyktingmottagande (Migrationsverket, F-kassan, AF, Kommunförbundet, Lärosäte Syd är med). Rökens övergripande uppdrag: Förbättra samarbetet mellan myndigheterna (se Länsstyrelsens hemsida för mer info).
 • SPS (Institutionen för språkstudier) har en dialog om snabbspår  för utländska samhällsvetare nationellt AF (avdelning integration och etablering) som  gäller kompletterande högskoleutbildning  (Aspirantutbildningen) som en del av ett snabbspår för utländska akademiker
 • Arbetsförmedlingen regionalt undersöker möjlighet att öka antalet platser inom korta vägen. Mah kan leverera med kort varsel. Intresse för vägledning/studieinformation för handläggare inom etableringen.

Initiativ kopplade till forskning och utbildning:

 • Pågående diskussioner kring satsningar på forskning kopplat till flyktingfrågan
 • Ta emot en syrisk forskare inom Scholars at Risk (SAR), start vt16
 • Avhandlingar, exempelvis deltar Malmö högskola i en case study via Sheffield University, angående vilka möjligheter papperslösa och asylsökande har att delta i högre utbildning
 • Öppna seminarier på temat flyktingar och flykt, ett flertal har arrangerats hittills, från olika infallsvinklar och på varierande platser i Malmö: http://blogg.mah.se/malmouniversityforrefugees/category/seminar/
 • Konferens på temat http://blogg.mah.se/malmouniversityforrefugees/category/conference/
 • Challenge Based Learning i många utbildningar, med fokus på rådande situation (ex Interaction Design, Comm Dev, Lärarutbildningen, Media- och kommunikations-vetenskap, Projektledning, Freds- och konfliktsvetenskap – dock svårt att ha en full överblick)
 • Open Hackaton 4-6/12 (arrangeras av bl a IBM, studenter deltar i hackaton och ansvarar även för filmningen och broadcasting)

 

 

 

Student- och/eller personaldrivna initiativ sedan starten 10/9:

 • Insamling till förmån för människor på flykt tillsammans med Röda korset (ca 46 000 kr hittills) http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-4951
 • ”Försäljning” av armband och tavlor till förmån för högskolans insamling till Röda korset
 • Julsångsbonanza till förmån för människor på flykt 8/12 (arrangeras av Lunchkören för personal), alla insamlade pengar går till högskolans insamling till Röda korset
 • Insamling av skor på Orkanenbiblioteket, till ensamkommande ungdomar
 • Julklappsinsamling till ensamkommande barn, arrangeras av studenter på Freds- och konfliktvetenskap
 • Utdelning av 50 000 tandborstar och samtal om tandhälsa på flyktingboenden i Sverige och Europa
 • Language café (i samarbete med Folkuniversitetet)
 • Activities for women (i samarbete med IM)
 • Activities for children (i samarbete med Rädda barnen)
 • FAQ för nyanlända (oklar status)
 • Konsert: Charity Concert and awareness raising 4/12 (arrangeras av studenter på Freds-och konfliktsvetenskap)
 • Informationsmöte om vad det innebär att vara Fadder eller familjehem åt ensamkommande flyktingbarn 26/11, arrangeras av studenter på kurs i projektledning
 • Diskussioner kring mentorsverksamhet för nyanlända akademiker (personal på Urbana Studier)
 • Volontärsarbete på ankomstcentralen på Posthusplatsen
 • En medarbetare har på bekostnad av högskolan arbetat för Migrationsverket under initialt 2 veckor för att stötta upp i den första registreringen av nyanlända
 • Öppet brev till rektor med uppmaning att öppna upp högskolans lokaler för nyanlända, undertecknat av drygt 110 medarbetare
 • Närvaro under gemensam paroll i manifestationen ”Refugees Welcome Malmö”

Alla initiativ ovan finns samlade under kategorin ”initiatives” på bloggen:

http://blogg.mah.se/malmouniversityforrefugees/category/initiatives/