Back to the Homestead: The Idyll as Critical and Aesthetic Discourse in Swedish Literature

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) has granted Ann-Sofi Ljung Svensson, senior lecturer in Literature Studies, funds for the research project Back to the Homestead: The Idyll as Critical and Aesthetic Discourse in Swedish Literature/Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv. 

”Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv” är en kvalitativ genrestudie i litteraturvetenskap. Studien utgår från nutidsrelevanta texter och perspektiv, som dels sätter in genren i ett svenskt litterärt och populärkulturellt sammanhang, dels utforskar idyllgenrens samhällskritiska potential och estetiska karaktär. Tesen är att idyllgenren används för att utöva djupgående kritik mot det moderna samhället genom att gestalta och diskutera mer eller mindre utopiska samhällslösningar. Under 1900-talet har kritiken i idyllens form ofta riktats mot den svenska välfärdsstaten, dvs. folkhemmet. Lösningarna har förlagts till landsbygden, och omfattar ekokritiska perspektiv. En dubbel bindning mellan ideologi och estetik tillhör idyllgenrens konventioner och har varit tydlig genom historien. Men det är oftast de estetiska och nostalgiska dimensionerna i genren som framhålls, medan den subversiva kraften lätt förbises eller avfärdas. Med utgångspunkt i hermeneutisk och socialkonstruktivistisk teori och med en diskursanalytisk metod undersöks fem författarskap från tidigt 1900-tal fram till idag: Karl-Erik Forsslund, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, vissångaren Bernt Staf och bloggaren Clara Lidström. Urvalet speglar även en populärkulturell medieutveckling. Idyllgenren har varit lågt värderad i svensk litteratur under 1900-talet, men står alltjämt att finna i mer populärkulturella sammanhang.