Reflektioner [Avslut]

Utvärdering

Vi ser syftet med en utvärdering som tudelat. Det handlar om att utvärdera vårt eget arbete och vad vi lärt oss om utställningsproduktion. Det andra och kanske viktigaste är att utvärdera besökarnas reaktioner.

En summativ utvärdering efter vernissagen kan ge svar på vad som fungerade som tänkt, oförutsedda saker som inträffat och gett mervärde, vad som inte fungerat och vad som eventuellt kan rättas till. (Serrell, 2015, s. 302ff) Det är bra om utställningsteamet kan träffas kort efter vernissage för en snabbutvärdering om vad som fungerat och inte fungerat. Är något uppenbart otydligt eller felaktigt, kan det snabbt rättas till. Det kallar Serrell en ”remedial evaluation”. (Serrell s302)

För att utvärdera arbetet i utställningsteamet har vi testat att göra ett retrospektiv. Genom denna utvärderingsmodell fick vi syn på vårt eget arbete och en del brister. Vi såg att det är svårt att kommunicera alla delarna i processen till alla i en stor grupp som vårt team (mellan 8 och 9 personer). Att arbeta från en modell som denna, är ett försök att göra processen synlig för alla. I utställning #4 har vi testat modellen upplagd i projektverktyget Trello. Vi upplevde ibland projektverktyget som en klumpig omväg för kommunikation och det måste kompletteras med de täta avstämningsmöten vi har haft under vägen.

När det gäller att utvärdera besökarnas reaktioner, känner vi att vi har mycket att lära framförallt vad gäller metoder. I museivärlden talar man om GLO (Generic Learning Outcomes)*. GLO är ett sätt att kvalitativt mäta lärande och upplevelser inom kultursektorn (Hooper-Greenhill). Vi har funderat över om detta är applicerbart på vår verksamhet. I vårt utställningsarbete har vi inte haft mätbara mål som handlar om att förvärva kunskap och färdigheter. Våra besökare kanske inte får ny kunskap genom utställningarna , men genom upplevelsen i mötet med utställningen hoppas vi att besökaren uppmuntras till  fortsatt eget kunskapande. Detta är inte något vi aktivt undersökt eller utvärderat i utställning #1- #3. Men ett viktigt moment i utställningarna har varit att alltid lämnat utrymme för olika former av kommunikation.

En utställnings framgång handlar inte endast om antal besökare och hur den mottagits. För oss har det varit lika viktigt att etablera kontakt och förtroende hos forskarna. Ett för oss oväntat resultat, var att forskarna genom utställningarna, fått syn på och fått kontakt med varandra.

Utställningens eftermäle

Den första forskare vi samarbetade med, efterlyste ett sätt att kunna dokumentera och referera till utställning. Vi testade därför att lägga in utställningen som ”artistic work” i universitetets öppna arkiv, MUEP. Det föll väl ut och är nu ett stående moment i utställningsprocessen. ( Se: # 1 http://hdl.handle.net/2043/23478, #2 http://hdl.handle.net/2043/23746 #3http://hdl.handle.net/2043/24850 )

Utställningarna dokumenteras också på Forskarnas galleris webbsida, https://www.mah.se/Bibliotek/Utstallningar-och-evenemang/Forskarnas-galleri/.

*GLO= – Knowledge and Understanding, – Skills, – Attitudes and Values, – Enjoyment, inspiration, creativity, – Activity, behaviour, progression

 

Litteraturtips

Hooper-Greenhill, E. (2004). Measuring learning outcomes in museums, Archives and libraries: The learning impact research project (LIRP). International Journal Of Heritage Studies, 10(2), 151-174

Serrell, Beverly. (2015). Exhibit labels: an interpretive approach. 2. ed. Maryland: Rowman et Littlefield