Reflektioner [Idé]

Val av tema

Forskarnas galleri är en utställningsverksamhet och en fysisk plats i Orkanenbiblioteket på Malmö universitetsbibliotek. Här kan man uppleva universitetets forskning i form av utställningar. I valet av tema för utställningarna har hänsyn tagits till sammanhang, relevans och aktualitet. I den första utställningen, #1 Kvinnor, klass, kultur kom initiativet från en forskare men utställningstemat växte fram och utvecklades i dialog med teamet. I utställningen #2 Sex om sex hade utställningsteamet en idé om att belysa en fakultetsövergripande centrumbildning med en masterutbildning unik för Malmö högskola. I #3 Space & place var utgångspunkten ett av högskolans forskningsfokus nämligen barndom och migration. Denna utställning kopplade ihop två forskargrupper från olika fakulteter. Den fjärde utställningen #4 Förnuft eller känsla vill visa bredden i universitets forskning och har därför med forskare från alla fem fakulteter, sammaknuta med ett gemensamt fokus som inte är ämnesknutet. Denna utställning kom också att bli en del av universitetsfirandet och av Vetenskap och allmänhets kampanj #hurvetdudet.

”The big idea”

Det är viktigt att hela teamet har en gemensam bild av den övergripande idén om utställningen – ”the big idea” (Serrell s. 155ff). Idén kan skrivas ner i form av ett narrativ, men även då kan teammedlemmarna ha olika tolkningar av idén, något som det är bra att alla teammedlemmar är medvetna om. ”The big idea” är också kopplat till sista steget (5. Avslut) i processen. Även en besökare ska kunna återge “the big idea”, efter att ha sett utställningen. Dessa intryck kommer naturligtvis ändå att vara personligt färgade och tolkade. (Serrell s. 18)

Genom hela processen reflekterar utställningsteamet kritiskt över forskningsämne, frågeställning och genomförande. (Bäckström s 9)

Litteraturtips

Bäckström, Mattias (2016). Att bygga innehåll med utställningar : utställningsproduktion som forskningsprocess Lund : Nordic Academic Press

Serrell, Beverly. (2015). Exhibit labels: an interpretive approach. 2. ed. Maryland: Rowman et Littlefield